Психология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Задочна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)  Дистанционна (Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“)

Обучаващо звено:

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Изисквания за прием:

За кандидати, завършили ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“, и студенти в процес на обучение за получаване на ОКС.

Цели на програмата:

Образователната програма осигурява усвояване на базисни знания за теоретичните, методическите и практическите концепции в съвременната психология. Основна цел на специализацията е прилагане на придобитите знания в сферата на социалните услуги, образованието, неправителствените организации и междуинституционалните взаимодействия.

Професионална квалификация:

Психолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Специализантите получават актуална информация и придобиват знания за съвременното състояние на психологията, за спецификите на развитието на личността, за социалната психология, за психодиагностиката, за консултирането на лица и групи, за ролята на психологията в педагогическата практика
Умения за:
 • изготвяне на психологическа оценка, диагностика на психични процеси и изработване на планове за развитие;
 • извършване на консултативна дейност на лица и групи;
 • разработване и взимане на управленски решения;
 • разрешаване на конфликти;
 • контрол и оценка на качеството на обучението и възпитанието;
 • умения за екипна управленска дейност в социалната сфера и образователната среда и компетентности за извършване на прогностична и проектна дейност в образованието, социалните дейности и организационната среда  
Компетентности:
В резултат от обучението по този учебен план специализантите ще овладеят/усъвършенстват следните професионално-психологически компетентности:
 • разработване на социалнопсихологически тренинги и методи за  групово и индивидуално консултиране;
 • изготвяне и програма за професионална фасилитация на труда; 
 • компетентности за  планиране, организация и ръководене на екипи;
 • умения за психологическо консултиране и тренингово обучение в реална среда;
 • компетентности, свързани с професионална психодиагностика.

Възможности за стажове и практики:

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Професионална реализация:

Придобитата професионална квалификация разкрива перспектива за реализация на специализантите като психолози, ръководители, експерти и експертен персонал в държавни и общински институции; в неправителствени организации, осъществяващи дейност с деца, ученици, възрастни и малцинства; в лицензирани частни, образователни, социални и обучителни структури.
Програмата и учебният план за тази специализация осигуряват съвременно интерактивно обучение, проведено в университетска среда, и консултативно обучение в динамична онлайн и мултимедийна среда.