Международна и регионална сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

      1.Основната цел на обучението по научна специалност “Международна и регионална сигурност” е подготовката на специалисти с преподавателски качества, с умения за експертна дейност и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на науките за сигурността върху актуалните характеристики на международната и регионалната среда за сигурност, идентифициране на заплахите за нашата страна и ЕС, и действията за тяхното преодоляване.
      2.Обезпечаване на високо квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите политически, социални и икономически проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от актуалните заплахи за сигурността, социалните противоречия, регионалните кризи на сигурността, съвременните глобализационни тенденции и нарастващата конфликтна динамика на средата за сигурност на регионално и световно ниво.
     3.Обезпечаване на потребността от експерти по международна и регионална сигурност с умения за аналитично и иновативно мислене, способност да работят в екип и да консултират компетентно вземането на решения по проблемите на международната, регионалната и националната сигурност.
      4.Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката  сфера на сигурността.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, ориентацията на обучението към потребностите на пазара и пълноценна практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда във всички дейности по защитата на националната и международната сигурност.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания:
 
      1. Разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областите на националната, регионалната и международната сигурност, включително и за най-новите постижения,  проблеми  и иновации в тяхното изследване.
      2. Специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и синтезиране на иновативни идеи в познанието на тенденциите в средата за сигурност в регионален и международен аспект, и предприемането на действия за преодоляване на произтичащите заплахи и рискове за нашата страна, българските граждани, НАТО и ЕС.
      3. Познаване на утвърдените стандарти на научната рационалност и вземането на рационални решения: създаване на иновативни научни продукти и експертна дейност в подпомагането на колективни решения по проблемите на сигурността.
      4. Знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа както и знания в областите на националната, регионалната и международната сигурност в тяхната взаимна връзка.
      5. Знания за структурата и функционирането на трите власти и съгласуването на действията им в политиките за осигуряване на сигурност, за спецификата на международните институции в сферата на сигурността и тяхното сътрудничество в разрешаването на кризи.
      6. Практически знания по изпълнението на изследователски и практически задачи, индивидуално и в екип.
 
Умения:
 
      1. Умения за интерпретиране, анализ и описание на заплахите и рисковете за нашата страна от средата за сигурност в регионален и международен аспект.
      2. Умения за планиране, организиране, ръководство и изпълнение на научно-изследователски проекти и практически задачи с фундаментална и приложна насоченост.
      3. Умения за самостоятелното интерпретиране на придобитите знания и прилагане към конкретни факти - тяхното ситуативно осмисляне чрез критично възприемане, разбиране и изразяване в теории, принципи и практически предписания за действие.
      4. Умения за подбор на методология и създаване на екипи за решаване на проблеми, свързани с преодоляването на заплахи и рискове за сигурността.
      5. Умения за обективна преценка и безпристрастен анализ на ценностно натоварени проблеми и критични ситуации в среда за сигурност с висок кризисен потенциал.
      6. Умения за професионални контакти на чужди езици и съгласуване на действия с представители на служби и институции за сигурност в решаването на практически проблеми на сигурността.
      7. Творчески умения: прилагане на професионално логическо мислене, новаторство и нови подходи при решаване на нестандартни задачи.
      8. Умения за изработка и консултиране провеждането на адекватни политики за сигурност в преодоляването на заплахи и рискове, произтичащи от регионалната и международната среда.
 
Компетентности:
 
        1. Лидерство, самостоятелност, отговорност: способност за административно управление и експертно консултиране на извършването на сложни професионални дейности по реализацията на научно-изследователски проекти и решаването на практически задачи, включително управление на екипи и ресурси, поемане на отговорност в сложни и динамични условия при взаимодействие на множество фактори, проявяване на творчество и инициативност в управленската и консултантската дейност, подпомагане обучението на другите с цел усъвършенстване на екипната дейност.
      2. Компетентност за учене и личностно развитие: непрекъснато и последователно оценяване на собствената квалификация чрез преценка на приложимостта на придобитите до момента знания и умения и планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация.
Комуникативни и социални компетентности: формулиране ясно и разбираемо на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти, обосновано отношение и разбиране на сложни въпроси чрез използване на иновативни методи, основани на качествени и количествени описания и оценки, проявяване на широк личен светоглед, разбиране и солидарност с другите, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите, пълноценно общуване.
      3. Професионални компетентности: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни с цел решаване на конкретни научно-изследователски и практически задачи, прилагане на придобитите в обучението знания и умения в нови и непознати условия, способност за анализиране на заплахите и рисковете за сигурността в най-широк интердисциплинарен контекст, използване на нови стратегически подходи и формиране и изразяване на собствено мнение по ключови социални и обществени проблеми за формирането на политики за сигурност.

Професионална реализация:

След завършване на   курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
      в научно-изследователски центрове, университети и други научни и образователни организации, занимаващи се с преподаването на национална и международна сигурност, с провеждането на научни изследвания и изработване на експертни анализи;
      в частни компании като служители по защита на сигурността , анализатори и консултанти  в т.ч. в софтуерния сектор по проблемите на защита на информацията;
      в държавната администрация като аналитици, експерти, консултанти и ръководители на звена, които се занимават с изработване и провеждане на политики за защита на националната сигурност;
      в служби на НАТО и ЕС, които се занимават с идентифициране на заплахите за регионалната и международната сигурност и с провеждането на политики за тяхното преодоляване;
      в органите на местната и национална власт като експерти по разрешаването на кризи, свързани със сигурността;
     в медийния сектор като анализатори и експерти по проблемите на сигурността, които наблюдават съвременните политически институции и техните становища, тенденциите в регионалната и международната среда за сигурност, събират информация за тях от различни източници.