Физическа география и ландшафтознание


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели докторантите да придобият комплекс от качества за осъществяване на компетентна научно-приложна и преподавателска дейност в областта на физическата география и ландшафтознанието.
При организацията на докторската програма по „Физическа география и ландшафтознание“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • разработване на научни анализи и прогнози, касаещи природно-географски проблеми и въпроси;
 • разработване на оценки за комплексното състояние, както и това ва на отделните компоненти на ландшафта;
 • разработване на научноизследователски проекти свързани с подобряване състоянието на околната среда и редуциране на негативното антропогенно влияние върху нея;
 • разработване на научнообосновани практико-приложни мерки и програми, касаещи опасността и последствията от природни рискове, природни бедствия и неблагоприятни природни явления;
 • преподавателска дейност в областта на физическата география и ландшафтознанието.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от страна на докторанта на системна информация;
 • овладяване задълбочени знания от методологията и теорията на физическата география и ландшафтознанието.
Умения:
 • овладяване от докторанта на общонаучни и частно-научни умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката.
Компетентности:
 • изграждане на оценъчно-нормативно отношение при изявяване на отношение към колегията;
 • изследователски нагласи спрямо факти, явления и процеси, които са обект на проучване в теоретичен и приложен аспект в областта на физическата география и ландшафтознанието. 

Професионална реализация:

Докторската програма задоволява потребностите на висшите училища от преподавател по дисциплини от научното направление Физическа география и ландшафтознание; от експерти в национални и регионални органи, които са отговорни за мониторинга и състоянието на природната среда – общински, областни, РИОСВ, агенции и др.; от специалисти в неправителствени организации, разработващи научноизследователски и практико-приложни проекти свързани със природозащитата и подобряването състоянието на природната среда; от експерти в изследователски центрове и екипи, разработващи проекти свързани със състоянието на околната среда и опазването на природните ресурси; от специалисти във фирми, чиято дейност е свързана с експлоатация на природни ресурси.