Социално-икономическа география


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да бъдат подготвени научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции спрямо качеството на образованост, заложени в стратегията на Европейския съюз.
При организацията на докторската програма по „Социално-икономическа география“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • формулиране на основните понятия в тенденциите на глобализацията, регионалистиката, икономическата, социална, демографска и териториална политика;
 • определяне на основните закономерности и тенденции в регионалното, икономическо, социално, демографско и териториално развитие на преход и пазарна икономика;
 • планиране и програмиране развитието на икономическото, социално и регионално развитие, териториално планиране, урбанизъм;
 • формиране на способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и неправителствени организации;
 • участие в стратегическото управление в духа на европейските стандарти за реализация на въпроси по европейската регионална, икономическа, социална и демографска политика и интеграция, в прилагането на политиките и стратегиите на Европейския съюз;
 • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и публикационна активност на докторантите.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от страна на докторанта на системна информация;
 • овладяване задълбочени знания от методологията и теорията на социално-икономическата география.
Умения:
 • овладяване от докторанта на общонаучни и частно-научни умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката.
Компетентности:
 • изграждане на оценъчно-нормативно отношение при изявяване на отношение към колегията;
 • изследователски нагласи спрямо факти, явления и процеси, които са обект на проучване в теоретичен и приложен аспект в областта на социално-икономическата география.  
 

Професионална реализация:

Докторската програма задоволява потребностите на висши училища, научни, научно-образователни и образователни институции, както и на правителствения сектор от висококвалифицирани кадри с насоченост към теоретични и приложни изследвания в областта на социално-икономическата география.
Придобилите в резултат на успешното завършване на докторската програма образователно-научна степен „доктор“ биха могли да работят като преподаватели в сферата на висшето образование, както и в областта на териториалното планиране, областни и общински административни структури, научни институти и експерти в системата на Министерството на околната среда и водите и др.