Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” при организиране на обучението по докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството и контрола, с възможности за осъществяване на самостоятелна научноизследователска и научно-преподавателска дейност, както и да се разшири и задълбочи професионалната компетентност на обучаемите в областта на финансовото и управленско счетоводство, контрола, вътрешния одит и счетоводните стандарти и тяхната приложимост в стопанския и нестопански сектор.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • притежава и използва разширени и задълбочени специализирани и систематизирани знания в областта на счетоводството и контрола за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • владее методите на научните изследвания в областта;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на счетоводството и контрола, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания;
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище, както в областта на докторската програма, така и в близки научни области;
Умения:
 • притежава умения за: създаване и ръководене на мрежи или екипи; за разпределяне на времето и управляване на човешки и финансови ресурси; за решаване на комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • за кратко време намира, извлича, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо от техния обем;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, както и да подобрява стандартните модели и подходи и да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • владее методи и средства за: предвиждане на промени и потенциални проблеми, абстрахиране от среда и иновативно мислене с цел нови идеи; усвояване бързо на нови качества и умения; предвиждане технологично и творческо развитие; разработване и представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.); комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • притежава умения като издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
Компетентности – лични и професионални:
В теоретико- приложен аспект:
 • използва общо-научни и специализирани методи и инструментариум за провеждане на задълбочено научно изследване в областта на отделните видове счетоводства, управленския контрол и вътрешния одит;
 • разширява и надгражда придобитите знания в областта на счетоводството и контрола;
 • придобива знания с висока степен на сложност в областта на отделните видове счетоводства, управленския контрол и вътрешния одит.
В практико- приложен аспект:
 • придобива умения за бързо и ефективно извличане, синтезиране, критичен анализ и оценка на необходимата информация от научни трудове, нормативни актове и статистически източници;
 • владее специализиран чужд език с активно изследване на чуждестранните постижения в теорията и практиката;
 • осъществява многоаспектно анализиране на икономическото състояние на предприятията от стопанския и нестопански сектор и предлага научнообосновани и иновативни решения на сложни проблеми;
 • осъществява задълбочено изследване на отделните направления на счетоводната дейност в различни сектори и отрасли на икономиката;
 • участва и защитава резултатите от своите научни изследвания на национални и международни форуми;
 • участва на високо професионално ниво в дискусиите по актуални икономически проблеми;
 • разработва експертни становища и участва в екипи по научноизследователски и приложни проекти в областта на счетоводството и контрола.

Професионална реализация:

Докторската програма по „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява. Дипломираният “доктор” може да  се реализира в следните направления:
 • преподавател по учебни дисциплини в областта на счетоводството и контрола във висши училища;
 • ръководител на финансови дейности в предприятията;
 • управленски счетоводител в предприятия от финансовия и нефинансовия сектор;
 • ръководител или експерт във финансови и стопански дирекции в областни и общински администрации, както и в системата на държавното управление;
 • вътрешен одитор в различните видове организации;
 • експерт при разработването на стратегии и бизнес проекти и тяхната оценка и осигуряване на източници на финансиране.
 • консултант в отделите по планиране и прогнозиране, организация и управление и др.  в публичните и бизнес организациите.