Политическа икономия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”при организиране на обучението по докторска програма „Политическа икономия“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти по икономика, с опит за извършване на самостоятелна научноизследователска и научно-преподавателска дейност, както и да се разшири и задълбочи професионалната компетентност на обучаемите в областта на микроикономическите и макроикономическите анализи.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 •  владее методите на научните изследвания в областта;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 •  притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания;
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище, не само в областта, но и в близки научни области;
 • демонстрира и изразява знания чрез степента на сложност на проведените, разбра-ни и обосновани научни изследвания.
Умения:
 • притежава умения да създава и ръководи мрежи или екипи, да разпределя времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • бързо намира,извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да управлява несполучливите опити и да продължава напред, да подобрява стандартните модели и подходи;
 • владее методи и средства да предвижда промените  и проблемите, да се абстрахира от средата и да мисли иновативно, да разработва и поставя рационален план, за да донесе нови идеи за плодотворен край, да усвоява бързо нови качества и умения, да предвижда технологичното и творческо развитие, да пише и представя научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.); да комуникира чрез различни медии пред различна аудитория;
 • притежава умения като издръжливост, предприемчивост,твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
Компетентности – лични и професионални:
Самостоятелност и отговорност:
 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
 • чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност.
Компетентности за учене:
 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най- съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.
Комуникативни и социални компетентности:
 • представя качества и преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална или еквивалентна среда;
 • демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.
Професионални компетентности:
 • детайлно разбира техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • извършва информирани преценки по сложни въпроси в съответната област, често в отсъствието на пълни данни, както и да представя идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и неспециалисти;
 • притежава способност да продължава изследванията в съответната научна област на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.

Професионална реализация:

Докторската програма по „Политическа икономия” осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява.
Дипломираният „доктор” може да се реализира в следните направления:
 • Ръководители по политики на стратегическо планиране (код 1213);
 • Ръководители в бизнес-услугите и административните дейности,н.д.(код 1219);
 • Ръководители на научноизследователска и развойна дейност (код 1223);
 • Ръководители в образованието (код 1345);
 • Ръководители в областта на професионалните услуги (код 1349);
 • Преподаватели във висши училища (код 2310);
 • Анализатори по управление и организация (код 2421);
 • Специалисти по администриране на политики (код 2422);
 • Икономисти (код 2631).
 
Забележка: Кодовете са от списъка на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г.