Икономика и управление (индустрия)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”  при организиране на обучението по докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на индустрията, с възможности за осъществяване на самостоятелна научноизследователска и научно-преподавателска дейност, както и да се разшири и задълбочи професионалната компетентност на обучаемите в областта на администрацията и управлението, като  се постави акцент на стратегическото мислене.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • притежава и използва разширени и задълбочени специализирани и систематизирани знания в областта на икономиката и управлението (индустрия) за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • владее методите на научните изследвания в областта;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на икономиката и управлението (индустрия), както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания;
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище, както в областта на докторската програма, така и в близки научни области;
Умения:
 • притежава умения за: създаване и ръководене на мрежи или екипи; за разпределяне на времето и управляване на човешки и финансови ресурси; за решаване на комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • за кратко време намира, извлича, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо от техния обем;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, както и да подобрява стандартните модели и подходи и да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • владее методи и средства за: предвиждане на промени и потенциални проблеми, абстрахиране от среда и иновативно мислене с цел нови идеи; усвояване бързо на нови качества и умения; предвиждане технологично и творческо развитие; разработване и представяне на научни и технически документи (монографии, студии, статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.); комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • притежава умения като издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
Компетентности – лични и професионални:
В теоретико - приложен аспект:
 • въз основа на придобити научни знания използва различни методи и инструментариум за провеждане на задълбочено научно изследване в областта на икономиката и управлението (индустрията);
 • разширява и надгражда придобитите знания в областта на икономиката и управлението (индустрията);
 • придобива знания с висока степен на сложност в областта на администрацията и управлението.
В практико - приложен аспект:
 • придобива умения за бързо и ефективно извличане, синтезиране, критичен анализ и оценка на необходимата информация от научни трудове, нормативни актове и статистически източници;
 • владее специализиран чужд език с активно изследване на чуждестранните постижения в теорията и практиката;
 • използва общонаучни и специализирани методи и методики за провеждане на задълбочено научно изследване в областта на икономиката и управлението (индустрия);
 • осъществява многоаспектно анализиране и оценяване на икономическото състояние на структурните единици и предлага научнообосновани и иновативни решения на сложни проблеми;
 • провежда задълбочено изследване на системите на управление на структурните единици в индустрията;
 • участва и защитава резултатите от своите научни изследвания на национални и международни форуми;
 • участва на високо професионално ниво в дискусиите по актуални икономически проблеми;
 • разработва експертни становища и участва в екипи по научноизследователски и приложни проекти в областта на счетоводството и контрола.

Професионална реализация:

Докторската програма по „Икономика и управление (индустрията)“осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява. Дипломираният “доктор” може да  се реализира в следните направления:
 • преподавател по учебни дисциплини в областта на мениджмънта, икономиката и предприемачеството  в различни училища – средни и  висши училища;
 • ръководител на структурни единици;
 • ръководител (член) на експертни екипи при разработването и управлението на проекти;
 • ръководител или експерт в структурни звена в областни и общински администрации, както и в други териториални единици на държавното управление в сферата на индустрията;
 • анализатор на проблемни ситуации в индустриалните предприятия;
 • експерт при разработването на стратегии и изработване на управленски политики на структурните единици на индустрията;
 • консултант в различни икономически и управленски звена в публичните и бизнес организации.