Гражданско процесуално право


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Юридически факултет)  Задочна (Юридически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Юридически факултет

Цели на програмата:

 • повишаване качеството на подготовка на докторантите по докторската програма „Гражданско процесуално право” в сферата на гражданскоправните науки и други области на правото;
 • продължаване обучението на завършилите студенти от Юридически факултет във ВУЗ в ОНС „доктор” по докторска програма „Гражданско процесуално право” и нейното присъждане след успешна защита на определена научна теза в областта на гражданското процесуално право;
 • разширяване академичния състав на катедра „Частноправни науки”чрез привличане на нови преподаватели, успешно защитили докторска дисертация по докторската програма „Гражданско процесуално право”.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилият докторската програма „Гражданско процесуално право”притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения.
След приключване на своето обучение, докторантите в докторска програма „Гражданско процесуално право” следва да имат следните знания, умения и компетентности:
 • знания и компетентност на ниво експертни оценки в сферата на гражданското процесуално право;
 • умения за преподавателска работа във ВУЗ и изследователска работа в научни институти;
 • знания, умения и компетентност за заемане на отговорни административни длъжности;
 • връзки и възможности за професионална работа в сферата на юридическата практика;
 • научна информация и библиография;умения и възможности за редакционна и коректорска работа в сферата на научната публицистика.

Професионална реализация:

Подготовката на докторната е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на гражданския процес и получилият ОНС „доктор“ в докторска програма „Гражданско процесуално право“може:
 • да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работи като преподавател във висше училище;
 • да работи като експерт по въпроси на гражданско процесуалното право в образователни и държавни институции.