Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да:
 • подготвя висококвалифицирани научни, преподавателски, изследователски и ръководни кадри в областта на социалните дейности;
 • задълбочава фундаменталната и професионалната компетентности за научноизследователска, практико-приложна и преподавателска дейност в сферата на научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности);
 • формира съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска и преподавателска дейност, за работа в екип, за прилагане на иновационни и технологични постижения в областта на научната специалност;
 • изгражда методологически опит в анализиране на резултатите от научното изследване в научна специалност и в прилагането на този опит на работното място.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Знания
 • знания, свързани с методологията на научното изследване в областта на организацията и управлението на социалните дейности;
 • знания за съвременни методи и технологии и за тяхното приложение при изследване на актуални проблеми на социалната практика;
 • специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • комплексни знания в конкретната и в близки до нея научни области, които са необходими за успешно научно изследване.
      
Умения
 • подбира, систематизира и проучва литературни източници, свързани с изследователския проблем; бързо намира, извлича, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници;
 • събира, анализира, класифицира и систематизира информация в определена  последователност и логика;
 • аргументирано и обосновано защитава тези, свързани с научната специалност  „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)”;
 • търси иновативни решения чрез комбиниране на различни стратегии и технологии; подобрява стандартните модели и подходи;
 • аналитично и критично оценява собствените експериментални резултати, свързани с установяване на определени закономерности след изследване на явленията в социалната практика;
 • организира и планира собствената си научна дейност с оглед на редица критерии (като време, точност на обекта и предмета на изследване, яснота на целите и задачите, конкретност на изградените хипотези, излагане на подходящи аргументи и пр.).
      
Компетентности
 • създава и интерпретира нови знания, резултат от собствени изследвания или от друга научна дейност;
 • притежава способност за самооценка на постиженията от изследователския труд, самостоятелност и отговорност;
 • ръководи се от академичната научна етика при интерпретиране както на собствени, така и на вече проучени гледни точки при обосноваване на научната истина;
 • използва научен език и стил, характеризиращи се с точност на научната  терминология, яснота и логическа последователност при изложение на фактите и  резултатите.
 • владее специализиран (в областта на социалните дейности) чужд език и активно следи чуждестранните постижения в теорията и практиката;
 • разработва, адаптира и прилага съвременни изследователски методи и инструментариум;
 • концептуализира на основата на собствени резултати и осъществява трансфер при решаване на други проблеми от научната област; ясно формулира нови теоретични и практически проблеми;
 • подготвя и организира публикуването на научни публикации и предложения за проекти;
 • участва на високо професионално ниво в дискусии по актуални социални въпроси;
 • разработва експертни становища и участва в екипи по научноизследователски и приложни проекти в областта на социалните дейности.
 • изгражда и развива разнообразни творчески контакти при осъществяване на научноизследователска, практико-приложна и преподавателска дейност.

Професионална реализация:

Дипломираният “доктор” по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)” може да се реализира в следните направления:
 • преподавател във висши училища;
 • ръководител и водещ специалист на различни равнища в държавната и общинска администрация, в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални услуги;
 • изследовател в изследователски центрове и институти;
 • ръководител и експерт в местни и международни неправителствени организации и други специализирани институции със социални цели;
 • предприемач, способен да развива социално ангажиран бизнес.