Външна политика и дипломация


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

 1. Основната цел на обучението по научна специалност “Външна политика и дипломация” е да подготвя кадри с тясна квалификация в областта на международната политика и дипломация. Учебната програма отчита опита на водещи университети в чужбина и възможността за студентска мобилност. Осигурена е задълбочена подготовка: по теория и история на международните отношения и външната политика; по методите и техниките на анализ в тези области; по външната политика на България и на основни участници в международното общуване; по въпроси на национална и международна сигурност, управление на конфликти, многостранна дипломация, преговори; в сферата на европейската интеграция и на отношенията на Балканите.
 2. Подготовката на специалисти с изявени преподавателски качества и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения, националната сигурност, в контекста на  утвърждаването на новата роля на България в европейските и атлантически структури, в осъществяването на външно-политическата дейност на страната и в осигуряването на добро взаимодействие между българската и европейските политически и социални системи.
 3. Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката образователна сфера.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания:
 • разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областта на външната политика, дипломацията, международните отношения, регионална политика, миграционна политика, политика за сигурност и техните разнообразни приложения, включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване;
 • знания за съвременното състояние и еволюцията на международни организации и инициативи;
 • знания за съвременната външна политика на България и други държави;
 • знания за различните аспекти на международната политика - политика и икономика, сигурност, регулиране на конфликти, етнически, религиозни и миграционни измерения на международните отношения.
Умения:
 
 • умения за изследователска работа, проблематизиране и теоретизиране в областта на международните отношения;
 • умения за външнополитическо планиране и прогнозиране;
 • умения за осъществяване на дипломатическа практика в съвременната външна политика на България и международните отношения;
 • умения за изработване на външнополитически анализи и прогнози по актуални проблеми;
 • умения за водене на преговори и разрешаване на конфликти;
 • умения за решаване на изследователски, експертни и практически външнополитически задачи;
 • умения за работа с дипломатически документи.
Компетентности:
 • аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се правят обобщения  и изводи;
 • ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и способност за формулиране на външнополитически мерки и действия;
 • изграждане на отношения – способност за работа с източниците на международното право и други нормативни документи, свързани с Дипломатическата служба, външната политика и международните отношения;
 • комуникативна компетентност – способност да се представя информация и собствени оценки и предложения;
 • управленска компетентност – способност за планиране на дейността в изпълнение на поставените задачи;
 • лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на правилата на протокола на Дипломатическата служба.

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на външната политика и дипломация дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове.
Дипломираните доктори по политология могат да се реализират като:
 • преподаватели и изследователи в университети;
 • високо квалифицирани щатни служители или консултанти в български и международни политически и неправителствени организации и структури на гражданското общество;
 • високо квалифицирани щатни служители в служби за защита и управление на сигурността (национална и международна);
 • дипломати;
 • външнополитически анализатори в печатните и електронните медии;
 • служители и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
 • високо квалифицирани експерти и консултанти в международни публични и неправителствени организации;
 • висши експерти и консултанти в различни институции на Европейския съюз.