Политология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Основната цел на обучението по научна специалност “Политология” е:

 • подготовката на специалисти с изявени преподавателски качества и способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения, европеистиката, националната сигурност както и всички сродни области, свързани с политологичното изследване на държавата и обществото;
 • обезпечаване на високо квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво;
 • непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката образователна сфера.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания
 • разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областта на политологията, международните отношения, националната сигурност и техните разнообразни приложения, включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване;
 • задълбочени фундаментални и фактически знания по методологията на политическите изследвания;
 • задълбочени знания за теоретичните школи в политическите науки;
 • знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа;
 • знания за административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност в институционалната структура на университета;
 • практически знания по изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип.
Умения
 • умения за изследователска работа, проблематизиране и теоретизиране в областта на политическите науки;
 • умения за теренни и други емпирични изследвания;
 • умения за изпълнение на информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и извършване на експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници;
 • умения за планиране, организиране, ръководство и изпълнение на научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • умения за подбор на методология и създаване на екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • умения за изработка на адекватни национални и местни политики.
Компетентности
 • лидерство, самостоятелност, отговорност: способност за административно управление и експертно консултиране на извършването на сложни професионални дейности по реализацията на научно-изследователски проекти, включително управление на екипи и ресурси, усвояване на правилата и протокола на дипломатическата служба;
 • компетентност за учене и личностно развитие: непрекъснато и последователно оценяване на собствената квалификация чрез преценка на приложимостта на придобитите до момента знания и умения и планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация;
 • комуникативни и социални компетентности: формулиране ясно и разбираемо на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти, обосновано отношение и разбиране на сложни въпроси чрез използване на иновативни методи;
 • професионални компетентности: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни с цел решаване на конкретни научно-изследователски задачи, прилагане на придобитите в обучението знания и умения в нови и непознати условия, способност за анализиране на ключови социални, обществени  и международни проблеми в най-широк интердисциплинарен контекст, използване на нови стратегически подходи,  компетентност за изготвяне на ситуационен анализ.

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на политическите науки дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове.
Дипломираните доктори по политология могат да се реализират като:
 • преподаватели и изследователи в университети;
 • висши експерти и консултанти към различни институции на централната и местната власт, както и в международни институции;
 • политически анализатори в печатните и електронните медии;
 • служители и консултанти към политически партии;
 • високо квалифицирани анализатори и консултанти към неправителствени и други обществени организации;
 • високо квалифицирани експерти и консултанти в международни публични и неправителствени организации,
 • висши експерти и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
 • високо квалифицирани експерти консултанти в частния сектор;
 • професионални политици.