Етнология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в научната и образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научноизследователски, образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в науката, културата и образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма по „Етнология“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
 • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите, обучаващи докторанти със съвременните научни постижения в направлението;
 • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и за публикационна активност на докторантите.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от страна на докторанта на информативно-когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и овладяване задълбочени знания по етнология и сродните на нея научни дисциплини;
 • методологията и методиката на научните изследвания и понятийния им апарат и др.
Умения:
 • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура, включваща общонаучни и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • овладяване на професионални умения за етноложки изследвания;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката и други умения за социална активност;
Компетентности:
 • изграждане на аксиологично-афективна кулутура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите.
След успешната защита на дисертационния труд, професионалните компетенции се съдържат в оформянето на специалисти в дадената област на етнологията.

Професионална реализация:

Докторската програма задоволява потребностите на музеи, висши училища, научни, научно-образователни и образователни институции, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри с насоченост към теоретични и приложни изследвания в областта на етнологията.
Придобилите в резултат на успешното завършване на докторската програма образователно-научна степен „доктор“ биха могли да работят като преподаватели в сферата на висшето образование, както и в други сектори на образователната система, както и в държавни учреждения, в научни институти и в неправителствения сектор. В професионално отношение завършилите докторанти имат възможност да заемат длъжности като:
 • преподавател по етнология във ВУЗ;
 • научен работник в специализирани институти;
 • зав. отдел „Етнография“ в музеите;
 • ръководни длъжности в други обществени и културни институти;
 • експерти по етнология в различни сфери от обществения живот на страната и в чужбина.