История на философията


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Основната цел на обучението по научна специалност История на философията е :
 • подготовката на специалисти с преподавателски качества и способности за самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на философските науки във всички области на историко-философските изследвания, на историята и традициите на хуманитаристиката и социалното познание;
 • обезпечаване на високо квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на съвременното българско общество, на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, социалните противоречия, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво;
 • обезпечаване на потребността от интелектуални фигури, поддържащи, развиващи и разпространяващи духовните, нравствени и хуманистични ценности, необходими за интегритета и благоденствието на обществото, за съхраняване на българската философска и хуманистична традиция, подготвени за вземане и консултиране на обосновани колективни морални и ценностни решения с дългосрочно стратегическо значение и за възпитанието на бъдещите поколения;
 • непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда в академичната, научната и по-широката образователна сфера.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания
 • разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областта на философията и философските проблеми на социалната сфера включително и за най-новите постижения и проблеми в нейното изследване;
 • задълбочени фундаментални и фактически знания за историята и основните съвременни теоретични парадигми в съответната област на докторантурата;
 • познаване на световните стандарти на научната рационалност: изискванията за производство на научни продукти и нормите, свързани с тяхното верифициране и разпространение в научно-публикационната практика;
 • знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа както и знания в областта на мета-методологиите;
 • знания за административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност в институционалната структура на университета;
 • практически знания по изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип.
Умения
 • умения за интерпретиране и описание на естеството на човешкия опит за света, за изследване (чрез мисловна дейност)на общи каузи, принципи и значения на света, човешката дейност, опит и съществуване, както се интерпретират и развиват философски концепции и теории;
 • умения за планиране, организиране, ръководство и изпълнение на научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • умения за самостоятелното интерпретиране на придобитите знания и прилагане към конкретни факти - тяхното ситуативно осмисляне чрез критично възприемане, разбиране и изразяване в теории и принципи;
 • умения за подбор на методология и създаване на екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • умения за обективна преценка и безпристрастен анализ на ценностно натоварени проблеми и критични ситуации в мултикултурна среда;
 • дидактически умения: в областта на философското образование, на образованието по философия и гражданско образование в средното училище;
 • творчески умения: прилагане на професионално логическо мислене, новаторство и нови подходи при решаване на нестандартни задачи;
 • умения за изработка на адекватни национални и местни политики на социално и културно развитие.
Компетентности – лични и професионални
 • лидерство, самостоятелност, отговорност: способност за административно управление и експертно консултиране на извършването на сложни професионални дейности по реализацията на научно-изследователски проекти, включително управление на екипи и ресурси, поемане на отговорност в сложни и динамични условия при взаимодействие на множество фактори, проявяване на творчество и инициативност в управленската дейност, подпомагане обучението на другите с цел усъвършенстване на екипната дейност;
 • компетентност за учене и личностно развитие: непрекъснато и последователно оценяване на собствената квалификация чрез преценка на приложимостта на придобитите до момента знания и умения и планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация;
 • комуникативни и социални компетентности: формулиране ясно и разбираемо на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти, обосновано отношение и разбиране на сложни въпроси чрез използване на иновативни методи, основани на качествени и количествени описания и оценки, проявяване на широк личен светоглед, разбиране и солидарност с другите, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите, пълноценно общуване;
 • професионални компетентности: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни с цел решаване на конкретни научно-изследователски задачи, прилагане на придобитите в обучението знания и умения в нови и непознати условия, способност за анализиране на философските проблеми в най-широк интердисциплинарен контекст, използване на нови стратегически подходи и формиране и изразяване на собствено мнение по ключови социални и обществени проблеми.

Професионална реализация:

След завършване на   курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в научно-изследователски центрове, университети и други научни и образователни организации вкл. Българската академия на науките;
 • в частни компании като ръководители на изследователска развойна дейност, анализатори и консултанти  в т.ч. в софтуеърния сектор (за доктори по логика);
 • в държавната администрация като аналитици, експерти и ръководители по социални, културни и образователни звена;
 • в неправителствения сектор като ръководители на проекти със социална, културна или просветна насоченост и като специалисти, предоставящи индивидуални и семейни социални услуги;
 • в органите на местната и национална власт като политически лидери или като социални консултанти и ръководители на социални проекти;
 • в медийния сектор като анализатори и експерти, които наблюдават съвременните политически институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници,включително от интервюта с членове на правителствени и политически партии или от други отговорни лица;
 • във всички други професионални сфери, на длъжности, изискващи изпълнение на задачи от длъжностното описание на група 2633 от НКПД.