Средновековна обща история


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в научната и образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научноизследователски, образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в науката, културата и образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма „Средновековна обща история“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
  • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
  • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите, обучаващи докторанти със съвременните научни постижения в направлението;
  • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и за публикационна активност на докторантите.
Докторската програма има за своя основна и специфична цел подготовката на квалифицирани медиевисти в областта на средновековната история на католическа Европа (включваща общества и държави от Исландия на северозапад до Апенинския полуостров на югоизток и от Пиренейския полуостров на югозапад до Балтийския регион на североизток) в периода V–XVI  в., както и на страните и народите от средновековния византийски свят  (Византия, Балканския полуостров, Русия и др.)
Важна цел на обучението на докторанти е и подготвянето на преподаватели по Средновековна обща история (вкл. и по история на Византия и средновековна история на балканските народи) за нуждите на катедра „Стара и средновековна история” при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, както и за други български висши учебни заведения. Съществена цел на докторската програма е и продължаващото обучение на магистри с доказани качества и желание за изследвания в областта на общата медиевистика и византинистиката, както и усъвършенстването на езиковата подготовка на докторантите по старогръцки, латински и съвременни западноевропейски езици.
Докторската програма цели да отговори на националната и регионална нужда от висококвалифицирани кадри, които с придобитите изследователски умения и широк поглед върху общоевропейската средновековна, византийската и балканската средновековна история могат  успешно да се впишат като практикуващи хуманитаристи в различни социални сфери,  но най-вече в сферата на образованието – на всички негови нива, включително и за попълването на преподавателския състав във ВУЗ.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
  • овладяване от страна на докторанта на информативно-когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и овладяване задълбочени знания по средновековна обща история и сродните на нея научни дисциплини;
  • методологията и методиката на научните изследвания и понятийния им апарат и др.
Умения:
  • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
  • овладяване на професионални умения за научно-изследователска работа;
  • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката и други умения за изследователска, педагогическа и социална активност.
Компетентности:
  • изграждане на аксиологично-афективна култура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията;
  • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите.
След успешната защита на дисертационния труд, професионалните компетенции се съдържат в оформянето на специалисти в дадената област на средновековната обща история.
След приключване на обучението и защита на дисертационен труд докторантите по средновековна обща история придобиват професионални компетенции за осъществяване на самостоятелни изследвания и анализи по проблеми на политическата, стопанската, социалната и културна история на средновековна католическа Европа, включително и на такива в сравнителна перспектива.
Придобилите докторска степен са способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават образователни и социални проблеми, като отговорят на новите тенденции в образованието, да изготвят, организират и провеждат изследователски проекти, да организират и провеждат научни събития и форуми, да подготвят за публикуване научни издания.

Професионална реализация:

След успешно завършване на програмата докторантите могат да приложат придобитите компетенции като преподаватели както в системата на университетското, така и в системата на средното образование, да работят като научни работници и специалисти в научни институции и в областта на музейното и архивно дело, като специалисти и консултанти в държавни институции, в неправителствени организации, в културни институции и др.