Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в научната и образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научноизследователски, образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в науката, културата и образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма „Археология“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
 • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите, обучаващи докторанти със съвременните научни постижения в направлението;
 • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и за публикационна активност на докторантите.
 

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от страна на докторанта на информативно-когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и овладяване задълбочени знания по археология и сродните на нея научни дисциплини;
 • методологията и методиката на научните изследвания и понятийния им апарат и др.
Умения:
 • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура, включваща общонаучни и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • овладяване на професионални умения за научно-изследователска работа;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката и други умения за изследователска, педагогическа и социална активност;
Компетентности:
 • изграждане на аксиологично-афективна култура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите.
След успешната защита на дисертационния труд, професионалните компетенции се съдържат в оформянето на специалисти в дадената област на археологията и сродните ѝ дисциплини. Защитилите своята дисертация кадри притежават значими и специфични научни и професионални знания и научно-изследователски умения, компетенции и отношения в сферата на съвременната археология:
 • притежават умения за издирване, проучване, документиране, интерпретиране, обнародване, опазване и стопанисване на движими и недвижими паметници на археологическото наследство на България;
 • работят по самостоятелни и колективни научноизследователски проекти, в които съчетават анализ на научна литература и представяне на собствени научни идеи и тези;
 • владеят основните методи на теоретичен анализ на археологическите култури и техните компоненти, познават и ползват специализираната терминология;
 • притежават способност да интерпретират археологическите материали чрез осмислянето им в цивилизационни, културни, типологически и структурни контексти, като формулират съответните изводи и заключения.

Професионална реализация:

В професионално отношение успешно приключилите докторантурата имат възможност да се реализират като:
Специалисти за нуждите на специализираните научни институции с национално значение:
 • Национален археологически институт с музей (НАИМ) към БАН – София;
 • Национален исторически музей (НИМ);
 • Министерство на образованието, младежта и науката;
 • Министерство на културата;
 • Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ);
 • Национален център за подводна археология – Созопол и други;
Преподавателски кадри за висшите училища;
Специалисти за нуждите на регионите в страната: 
 • регионални исторически музеи (РИМ);
 • общински музеи (ОМ);
 • лаборатории за консервация и реставрация;
 • културни институции и  други организации.