Стара история


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в научната и образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научноизследователски, образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в науката, културата и образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма по „Стара история“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
 • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите, обучаващи докторанти, със съвременните научни постижения в направлението;
 • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и за публикационна активност на докторантите.
 • получаване на специализирана подготовка в областта на класическите исторически дисциплини: обществената организация, държавния живот и културата на страните от Мала Азия, Месопотамия и долината на р. Нил (древен Египет); Егейските острови и полисите в древна Гърция (Елада); древните Македония и Тракия; древна Италия и римската република; римската империя; обществения живот и културата в римските провинции на Балканския полуостров.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от страна на докторанта на информативно-когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и овладяване задълбочени знания по Стара история и сродните на нея научни дисциплини;
 • методологията и методиката на научните изследвания и понятийния им апарат и др.
Умения:
 • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • овладяване на професионални умения за научно-изследователска работа;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката и други умения за изследователска, педагогическа и социална активност.
Компетентности:
 • изграждане на аксиологично-афективна кулутура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията и експериментираните лица;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите.
След успешната защита на дисертационния труд, професионалните компетенции се съдържат в оформянето на специалисти в дадената област на старата история.
Успешно завършилите докторската програма получават следните специфични компетенции:
 • преподаване на университетски курсове и дисциплини в областта на научната специалност;
 • професионални компетенции за изследване на проблеми в областта на класическата Стара история;
 • умения за работа с наративни документи; епиграфски и нумизматични паметници; интерпретация на археологически структури;
 • публикуване на резултати от научни изследвания. Критичен поглед и компетентни становища по проблеми от античната история и култура;
 • компетентни мнения и контрол върху информационните масиви на публикуваната научна литература. Експертни оценки за професионалната подготовка на специалисти в областта на старата история.

Професионална реализация:

В професионално отношение успешно приключилите докторантурата имат възможност да се реализират като:
 • специалист в тясно профилираната област – предмет на научното обучение;
 • експерт-изследовател в научни институции с отношения към античната история и култура;
 • преподавател във ВУЗ по дисциплини в областта на Старата история;
 • експерт в професионални области, имащи отношение към антични паметници на културата;
 • критична и публицистична дейност на научни изследвания;
 • научен ръководител, редактор.