Теория на литературата


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 • формиране на учени, които използват теоретичните и историческите достижения в полето на литературната наука, с познания за теоретичните системи на съвременни литературоведски школи;
 • изграждане на умения за дефиниране на значим научен проблем и намиране на съответстващ и самостоятелен подход за неговото решаване; способност за самостоятелно и иновативно мислене;
 • включване в националния и международния изследователски контекст; умения за професионална реализация в страната и в чужбина.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият ДП „Теория на литературата“ притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на образованието и културната политика.
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и комплексни знания относно:
 • съвременни научни направления и насоки в областта на литературната наука;
 • интердисциплинарните връзки в избраната научна област;
 • функционирането на литературоведски категории и понятия в различни  системни и семантични употреби;
 • историческото развитие на жанрологията, художествените направления и стилове;
 • методологията и бази данни за научни изследвания по теория на литературата;
 • изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип;
 • административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност.
Умения
Завършилият програмата умее:
 • да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • да създава интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми, свързани с комплексността на литературоведското изследване;
 • да работи с адекватно подбран емпиричен материал;
 • да изпълнява информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности;
 • да създава екипи за решаване на проблеми в интердисциплинарни области;
 • да планира, организира и изпълнява научно-изследователски проекти;
 • чрез познанията си в областта на ИТ да оптимизира научноизследователската и практическата си дейност в областта на литературоведските изследвания;
 • да представя научния проблем пред различни аудитории и да участва в международния научен обмен.
Компетентности – лични и професионални:
Самостоятелност и отговорност
С помощта на придобитите и доусъвършенствани умения завършилият програмата е в състояние:
 • да организира оптимално своята дейност и да поема отговорност за нея;
 • да работи в екип;
 • да ръководи проекти;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като учен и експерт в избраната област.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.
Комуникативни и социални компетентности
Придобилият ОНС „доктор“ може:
 • да общува на роден и на чужд език и да участва в научния обмен на знания в страната си и в чужбина;
 • да разпространява резултатите от научните изследвания в своята област в писмена и устна форма, чрез различни медии и за различна аудитория.

Професионална реализация:

Получилият ОНС „доктор“ може:
 • да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работи като преподавател във висше училище или като учител;
 • да работи като експерт в национални и международни, издателства, културни и образователни институции.