Българска литература


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 • формиране на учени със задълбочени познания в областта на литературната теория, историята на българската литература, на нейните чужди контексти и възможностите и методологията за интердисциплинарен подход при разработването на научни проблеми, свързани с тази научна област;
 • формиране на умения за формулиране на значим научен проблем и неговото решаване,  за самостоятелен анализ и провеждане на научно изследване, за включване в националния и международния изследователски контекст;
 • формиране на умения за професионална реализация в конкурентна среда в страната и в чужбина.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият докторската програма „Българска литература” притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на литературното обучение в училище и университета, на културните институции в държавата.
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и комплексни знания относно:
 • извършването на критически анализ и синтезиране на нови идеи;
 • съществуващите в областта постижения и иновативни методи и средства за тяхното разширяване;
 • интердисциплинарните връзки в избраната научна област;
 • методологията и теорията на литературноисторическото изследване;
 • изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип;
 • сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа;
 • административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност.
Умения
Завършилият програмата притежава умение
 • да  работи с адекватно подбран емпиричен материал и да извлича от него необходимата му информация и познание;
 • да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • да създава интердисциплинарни връзки  за решаване на научни и практически проблеми, свързани с литературната интерпретация и анализ;
 • да проявява гъвкавост и нестандартност в творческите си решения;
 • да създава екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • да планира, организира, ръководи и изпълнява научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • да представя научния проблем пред различни аудитории и да участва в международния научен обмен;
 • да комуникира чрез различни медии с по-широка аудитория.
Компетентности – лични и професионални
Самостоятелност и отговорност
Завършилият програмата е в състояние:
 • да проявява иновативно мислене и творческо въображение;
 • да работи в екип;
 • да ръководи проекти;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като учен и експерт в избраната област;
 • да инициира и организира дейности с художественотворчески характер.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да демонстрира висока степен на самостоятелност и бързо ориентиране в сложно научно съдържание;
 • да владее богат понятиен аппарат и умение за абстрактно мислене;
 • да владее разнообразни методи и средства за усвояване и преподаване на научно съдържание;
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.
Комуникативни и социални компетентности:
 • умение да излага ясно и компетентно идеи, тези пред различен тип аудитория (университетска, училищна, гражданска);
 • умение да общува на роден и на чужд език и да участва в научния обмен на знания в страната си и в чужбина;
 • умение да създава интерс и да популяризира схващания, аргументации, хипотези със социален и културен характер.
Професионални компетентности:
 • умение за събиране, анализиране и интерпретация на информация в областта на литературознанието и историята на литературата;
 • умение за прилагане на придобитите знания в иновативни идеи;
 • умение за прилагане на интердисциплинарен подход в научното изследване;
 • умение да се инициират промени съобразно най-новите постижения в областта на литературознанието.

Професионална реализация:

Получилият ОНС „доктор“ може:
 • да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работи като преподавател във висше училище или като учител;
 • да работи като експерт по литературни и културни  въпроси в издателства, културни и образователни институции.