Български език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 1. Надграждане на получените през предходните две образователни степени теоретични и практико-приложни знания.
 2. Изграждане на умения за извършване на научноизследователска работа чрез прилагане на актуални методи и теоретичен категориален апарат.
 3. По-тясна специализация в областта на съвременното българско езикознание.
 4. Изграждане на умения за аналитично мислене, за откриване на взаимовръзки и причинно-следствени отношения между различни същности, за избор и прилагане на научен подход и методология.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият ДП „Български език” притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на българския език в теоретичен и приложен аспект.           
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и многоаспектни знания:
 • относно съдържанието, методологията и историята на научните изследвания в различните дялове на българския език, както и на интердисциплинарните лингвистични науки  – социолингвистика, психолингвистика, лингвистична прагматика, медиалингвистика, лингвокултурология и др.;
 • относно ресурсите на лингвистичните изследвания – библиотечни и електронни;
 • относно практическото приложение на усвоените теоретични лингвистични знания.
Умения
Завършилият програмата:
 • владее методологията на научните изследвания в областта на българския език и интердисциплинарните лингвистични науки – социолингвистика, лингвистична прагматика, лингвокултурология, медиалингвистика, психолингвистика, и я прилага в научни и практико-приложни проекти;
 • умее да изпълнява информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и да извършва експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници;
 • участва активно в научните изяви в страната и чужбина;
 • умее самостоятелно да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • умее да планира, организира, ръководи и изпълнява научноизследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • умее да открива интердисциплинарни връзки и да създава екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • умее да ползва ресурсите за събиране на емпиричен материал, както и да подбира адекватно, в зависимост от целите на конкретното изследване, емпиричния материал;
 • чрез познанията си в областта на информационните технологии може да оптимизира научноизследователската и практическата си дейност.
Компетентности – лични и професионални
Самостоятелност и отговорност
С помощта на придобитите и доусъвършенствани комуникативни и социокултурни компетентности е в състояние:
 • да организира оптимално своята дейност;
 • да работи в екип;
 • да ръководи проекти;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като учен и експерт в областта на българския език.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.
Комуникативни и социални компетентности
Придобилият ОНС „доктор“:
 • може да общува на роден и на чужд език и да участва в научни изяви в страната и в чужбина;
 • може да разпространява резултатите от научните изследвания в своята област в писмена и устна форма, чрез различни медии и пред различна аудитория.
 

Професионална реализация:

Получилият ОНС „доктор“ може да се реализира като:
 • учен, осъществяващ научноизследователска работа във висше учебно заведение или в научен институт;
 • преподавател във висше училище;
 • учител;
 • експерт по езикови въпроси в издателства, културни и образователни институции.