Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието "дете - среда"


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

 • да осигури съвременна подготовка на докторантите за успешно изпълнение на бъдещите професионални ангажименти като субекти на педагогическото взаимодействие по човек – общество, човек – природа в ДГ и НУ;
 • да съдейства за формиране на професионални компетентности и личностни качества у докторантите;
 • да подпомогне обучаващите се в докторската програма за овладяване на съвременни европейски образователни стандарти и практики, ориентирани към иновации в педагогическото взаимодействие по човек-общество, човек-природа;
 • да осигури мултиплициращ ефект на докторските тези за подобряване на образованието в ДГ и началното училище в масов план.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
 
Знания (обем, специфика и качество на усвоената информация);
Докторантът по научната специалност Методика на обучението по  човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието „дете – среда“ в процес на своето образование и научно-изследователска дейност има:
1.1. Информативно-когнитивна култура – понятийни системи от информация, знания и разбирания за:
 • Теоретико-методологичните основи на педагогическите науки, на природните, на обществените науки и гражданското образование;
 • Историческото миналото и за историческото развитие на обществото;
 • Взаимосвързаните полета на националната памет и на цивилизационното наследство;
 • Съвременния свят, човешките взаимоотношения, устройството на обществото и организацията на съвременната българска държавност;
 • Значението на природните и социалните ресурси за развитието на икономиката;
 • Териториалните системи, формирани в резултат от взаимодействието на човека и обществото с природата;
 • Географските предпоставки на евроинтеграцията и превръщането на България в част от европейското икономическо, политическо и културно пространство;
 • Научни модели за целостта на природата и същевременно за нейното многообразие;
 • Физичните явления, за връзката между тях и за приложенията на физичните процеси и закономерности в бита, технологиите, биологията и екологията;
 • Вселената и единството на материалния свят;
 • Възгледи за природата, видимия и невидимия свят, представите за произхода на човека и неговото място в общността;
 • Устройството, процесите, йерархичната организация на живите системи и тяхната еволюция.
Умения (способност за извършване на определени дейности на основата на придобитите знания);
1.2. Квалификации за регулиране и рефлексивно управляване на образователната и научно-изследователската дейност – умения, способности, качества да:
 • Образова като създава рационалната и емоционалната база за гражданска интегрираност;
 • Изгражда социалната комуникация чрез познаването на разностранните и всеобхватни мрежи за изграждането на гражданска идентичност на човека и обществото;
 • Постига разбиране за приемственост между последователно сменящите се типове цивилизации – връзки и зависимости между променящите се тенденции в политическото, икономическото и културното развитие;
 • Разкрива процесите на формиране на различните видове държавни и обществени институции, на системата от обществени и индивидуални ценности;
 • Ориентира аудиторията в конкретните измерения на най-важните географски и икономически проблеми на съвременността;
 • Изследва влиянието на фактори от частнонаучните сфери обществено национално и регионално развитие;
 • Изучава географската основа на проблемите и конфликтите на съвременния свят – в глобален, регионален, национален и локален обхват;
 • Апробира технологии за природонаучни, и граждански компетенции за изучаване на организми, материали, вещества, природни и обществени явления, факти и процеси;
 • Моделира многообразието на организмовия свят, за приложение на знанията за живота, правила за здравословен начин на живот и норми на поведение в природната среда;
 • Осмисля и определя светогледни нагласи, на универсалността на човека и света.
1.3. Прояви на рефлексивно и ценностно-нормативно отношение да:
 • Стимулира позитивно отношение към преподавателските си възможности, към другите колеги и към научната общност;
 • Демонстрира самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин;
 • Цени екологичната култура и политики за опазване на околната среда;
 • Отстоява критическо и творческо мислене, защитава автономен и отговорен морален избор в педагогическата общност;
 • Изявява гражданска култура в съответствие с неотменимите човешки права, с ценностите на демокрацията и с начините за ефективно социално участие в гражданския живот;
 • Провокира отношения, свързани с екология, опазване на околната среда, опазване на здравето, толерантност, интеркултурен диалог;
 • Уважава традиционния бит на българина и технологичните аспекти на културната, социалната, нормативната, обичайната, празничната и обредна дейност.
Компетентности – лични и професионални (способност за извършване на професионални дейности на равнище стандартите за образователно-научната степен).
Докторантът по научната специалност „Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието „дете – среда“ в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за доказване на компетенции в личната и професионална култура по посока на:
 • Самостоятелна научноизследователска дейност в областта на общата педагогика и специализираните педагогически технологии и практики, актуални за системата на образованието в различните му образователни степени;
 • Научно-внедрителска дейност в съответните образователни степени на българското образование чрез непрекъснато обогатяване и усъвършенстване на педагогическия процес чрез внедряване на резултати от собствени изследвания; 
 • Научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини  “Методика на обучението по ....(вид наука)” или сродни на тях;
 • Управленческа дейност в образователната система за длъжности, които изискват съответното равнище на педагогическа квалификация;
 • Експертна дейност за длъжности, които изискват съответното равнище на педагогическа квалификация и предполагащи решаването на изследователски и практически задачи (педагогически и частно-дидактическите образователно-възпитателни аспекти).

Професионална реализация:

Дипломираният и защитил „Доктор” по научната специалност „Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието „дете – среда“ може да се реализира като специалист или експерт в различни направления и образователно-социални сфери, изискващи специални компетенции по спецификата на педагогическото и частно-дидактическото образование като:
 • университетски преподавател (асистент по методика на обучението или др.) във висше училище, колеж или др.,
 • експерт към МОН, образователен експерт в регионален инспекторат, директор на училище, главен учител (методик) и др.;
 • специалист в различни образователни и изследователски институти или центрове (научно-изследователски институт, регионален инспекторат по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, медии, неправителствени организации и др.).