Методика на обучението по математика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

Докторската програма „Методика на обучението по математика” в рамките на ВТУ, като международно призната институция, служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и участва в световните образователни, научни и художественотворчески процеси. Тя подготвя за нуждите на обществото и по-конкретно за нуждите на математическото образование обществено ангажирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно научно-образователната си степен да се адаптират към социалния и културния живот в България и в различни страни по света. Програмата работи върху по-нататъшното създаване, усъвършенстване и утвърждаване на научно-преподавателски кадри, като:
 • системно и последователно развива собствена школа;
 • осигурява единство на образователна, научноизследователска и художественотворческа дейност;
 • предоставя иновативно и гъвкаво обучение на най-високо ниво и академична среда за докторанти от всички възрасти и всякакъв произход;
 • подпомага своите кадри за осигуряване на международно признаване на постижения в научноизследователската и художественотворческата дейност;
 • осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в областта на образованието по математика в полза на всички обществени слоеве и прослойки;
 • създава условия за модерно, качествено и ефективно образование и наука чрез поддържане и усъвършенстване на материално-техническата си база;
 • насърчава взаимодействието между всички заинтересовани страни за подобряване на качеството на образование и работа.
Основната цел на докторската програма „Методика на обучението по математика” е постигане и поддържане на високо качество на подготовката на докторантите в съответствие с:
 • динамично променящите се изисквания на световната и националната наука, култура и изкуство;
 • предизвикателствата на професионалната практика;
 • търсенията на интелектуалния пазар в социалната и образователна сфера;
 • индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Защитилите и придобили  ОНС „доктор” обучаеми в докторската програма „Методика на обучението по математика” трябва да притежават знания, умения и компетенции с висока степен на сложност, комбинативност и възможност за трансфер,  отнасящи се до:
 
Знания
 • специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ на специализирана методическа литература и за синтезиране на нови идеи;
 • знания за методите на научните изследвания в областта на математическото образование;
 • способности за разширяване и осъвременяване на съществуващите знания в областта, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • знания с най-висока степен на сложност и способност за реализиране на оригинални изследвания в областта на математическото образование;
 • разбиране на най-високо равнище, не само в областта, но и в близки научни области;
 • демонстриране е изразяване (писмено и устно) на знания чрез степента на сложност на проведените, разбрани, обосновани и обобщени научни изследвания.
Умения
 • умения за създаване и ръководене на екипи в областта на образованието, за решаване на комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • умения за бързо намиране, извличане, подреждане, анализиране, синтезиране и оценяване на необходимата информация от различни източници на хартиен или електронен носител;
 • умения за решаване и преодоляване на критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, подобряване стандартните модели и подходи, развиване на иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, управляване на несполучливи опити;
 • владеене на методи и средства за прогностика и критично оценяване в областта на образованието;
 • формиране и развитие на иновативно мислене, разработване и поставяне на рационален план  и генериране на нови идеи за плодотворен край;
 • усвояване на нови качества и умения, ориентирани към технологичното и творческо развитие на докторанта;
 • представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.);
 • комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • развиване на умения за отзивчивост, издръжливост, предприемчивост, акуратност, увереност, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
Компетентности – лични и професионални
 1. Самостоятелност и отговорност
 • създаване и интерпретиране на нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
 • демонстриране на умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • развиване на способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • развиване на способности за съставяне, проектиране, изпълняване и адаптиране на съвременен изследователски процес с научна стойност.
 1. Компетентности за учене
 • развиване на възможностите за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения по дидактика, психология, дидактика на математиката и др. или от областта на професионалната практика по математика;
 • задълбочено и критично овладяване на общите и частни проблеми на методиката на обучението по математика.
 1. Комуникативни и социални компетентности
 • развиване на качества и умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни обстоятелства, в професионална или еквивалентна среда;
 • демонстриране на общи способности за концептуализиране, проектиране и изпълняване на проекти с цел генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-съвременните  постижения в математическото образование;
 • способности за пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици.
 1. Професионални компетентности
 • висока квалификация и нагласа за качествена и експертна дейност в областта на математическото образование;
 • детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • създаване и управление на педагогически и частно-методически  информационни ресурси;
 • извършване на преценки по сложни въпроси в областта на образованието по математика, често в отсъствието на пълни данни, както и способност за ясно и ефективно представяне на идеи, обобщения и заключения  пред специалисти и неспециалисти по дидактика на математиката;
 • развиване на способности за продължаване на научните изследвания на все по-сложни равнища, което да допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.

Професионална реализация:

Професионална реализация на завършилите докторската програма „Методика на обучението по математика” включва следните възможности:
 • преподавател по математика, главен учител (методик)  в средно училище;
 • преподавател по математика или методика на математиката във висше училище;
 • специалист в различни изследователски институти, звена за извънкласна и извънучилищна дейност;
 • експерт към МОН, Регионално управление на образованието /РУО/;
 • общински структури, управленски структури, директор на образователни или социални институции и др.;
 • експерт-консултант в медии, неправителствени организации.