Методика на обучението по информатика и информационни технологии


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

След приключване на обучението, докторантът да:
 • придобие знания за най-новите теоретични и теоретико-приложни постижения в неговата и в свързаните с нея научни области; да познава  изследователските методологии, подходи, методи и тяхната релевантност по отношение на неговата научна област и  конкретно изследване;
 • достигне умения за идентифициране и формулиране на научноизследователски проблеми;
 • има  оригинално, независимо и критично мислене;
 • може да  разработва теоретични идеи и да анализира и оценява критично собствените си изследователски резултати, както и тези на други изследователи; 
 • може да обобщава, документира, докладва за постиженията и напредъка си, както и критично да  рефлектира върху тях.
 • умее да дефинира цели, задачи и етапи на изследването и планира дейностите по тяхното изпълнение;
 • проектира изследователски инструменти за събиране и сравняване на данни чрез използване на подходящи и източници и техника/технологии;
 • използва  критично библиографски източници и информация;
 • оценява нуждата от продължаване на професионалното развитие и демонстрира ангажираност към развитието си; 
 • има умения за управление на своята кариера и нейното развитие, за определяне на реалистични и постижими кариерни цели, идентифицира и предприема начини за подобряване на своята заетост.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената изследователска дейност докторантите придобиват интегрирана система от знания, професионални качества и компетенции в няколко направления.
Придобива системна информация и овладява задълбочени знания за:
 • Методологията и теорията на педагогическите науки като система: теория на обучението и възпитанието, частнодидактически и методически квалификации и понятийни комплекси;
 • Методологията и методиката на педагогическите изследвания и понятийния им апарат;
 • Ключовите европейски компетенции и богата професионална култура;
 • Образователни системи в европейския институционален контекст и модели за тяхното осъществяване;
 • Нормативната училищна документация и държавните образователни изисквания за отделните учебни предмети и методическата им реализация;
 • Инструментариума на научните педагогически и частно-методически специализирани изследвания;
 • Задълбочени знания по информатика и информационни технологии и за общите и частни проблеми на методиката на обучението в тези области.
Методологични познания в сферата на научната специалност и умения, свързани със:
 • Познаване системата на понятията, твърдения и идеи в областта на информатиката и методиката на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Усвояване на теоретичните и дидактични проблеми на информатичните задачи и на програмното моделиране;
 • Овладяване на логическата структура на формулиране на определения и твърдения, на структурата на задачи, програми и модели;
 • Познаване на съвременното образователно съдържание в училище и на съвременните образователни технологии в урока по информатика и информационни технологии;
 • Широка информираност за дидактическите проблеми на образованието в областта на информатиката и информационните технологии чрез изследване на научно-методически източници, включително и интернет изданията.
 • Умения за систематизирано и аргументирано представяне на методически проблеми – устно, писмено и чрез мултимедийни средства.
Общодидактически и частно-технологични компетенции, мения и способности за:
 • Чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на ICT (използване и обмен на бази от данни в информационните мрежи) на ниво, позволяващо ползване на библиографски източници и комуникация със специалисти в областта на методиката на обучение по информатика и информационни технологии, включително и при публикуване на чужд език и участие в международни форуми;
 • Екипна работа и спазване на принципите на академичната и научноизследователска етика;
 • Практико-приложно участие в регионални, национални и международни педагогически изследвания и образователни форуми в областта на  методиката на обучение и професионалното образование;
  • Прогностика и критично оценяване при съпоставяне, интерпретация и внедряване на научни тези в педагогическата практика (практически умения за осъществяване на различен по обхват педагогически изследвания (регионални, национални, международни);
  • Изследване и проучване на обекти, явления и процеси в педагогическата теория и практика;
  • Използване на методически инструментариум на научно-педагогическите и специализираните изследвания;
  • Създаване и управление на педагогически и частно-методически информационни ресурси;
 • Професионално-рефлексивна научна и преподавателска дейност (адаптивност, самостоятелност, инициативност, научна информираност и др.) улесняващи научно-информационния обмен у нас и в чужбина;
  • Социална активност и адаптивност, предполагащи по-бърза реализация в конкурентна и динамична образователна и социална среда;
  • Висока квалификация и нагласи за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на училищното и висшето образование;
 • Мониторинг на качеството на преподаване в съответната културно-образователна област;
 • Визия за усъвършенстването на практиката с позитивни образователни политики, резултат от научни изводи и обобщения.

Професионална реализация:

В резултат на обучението си и проведената изследователска, научна и приложна дейност, педагогическите кадри, защитили докторантура, придобиват интегрирана система от знания, професионални качества и компетенции, нова визия за усъвършенстване на практиката с позитивни образователни политики, резултат от научни изводи и обобщения. Образователните институции търсят такива кадри.