История на педагогиката и българското образование


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Основната цел на програмата е постигането и поддържането на високо качество на подготовката на докторантите за научноизследователска, преподавателска и експертна дейност в сферата на история на педагогиката и българското образование и в съответствие с:
 • динамично променящите се изисквания на световната и националната наука, култура и изкуство;
 • предизвикателствата на професионалната практика;
 • търсенията на интелектуалния пазар в образователната и социалната сфера;
 • индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Защитилите и придобили  ОНС „доктор“ трябва да притежават знания, умения и компетенции с висока степен на сложност, комбинативност и възможност за трансфер  отнасящи се до:
     Знания:
 • специализирани и систематизирани знания, свързани с история на педагогическите учения;
 • специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • знания за методите на научните изследвания в областта на историко-педагогическото познание;
 • способности за разширяване и задълбочаване на съществуващите знания в съответната област, както и за взаимодействия с гранични научни области;
 • знания с най-висока степен на сложност и способност за реализиране на оригинални изследвания;
 • разбиране на най-високо равнище, не само в областта, но и в близки научни области;
 •  демонстриране и изразяване на знания чрез степента на сложност на проведените и обосновани научни изследвания.
     Умения:
 • умения за историческо мислене и обективност при обработване, анализиране и представяне на резултатите от историко-педагогическото изследване;
 • за създаване и ръководене на мрежи или екипи,  разпределяне на времето и управление на човешки и финансови ресурси;
 • решаване комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • умения за бързо намиране, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на необходимата информация от различни източници, проучване на нормативни документи, архивни материали, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • умения за решаване и преодоляване на критични проблеми в областта на проучването, подобряване стандартните модели и подходи, развиване на иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • управляване на несполучливите опити;
 • подобряване на стандартните модели и подходи;
 • умения за проучване, обобщаване, сравняване на педагогическите теории и практики в процеса на тяхното възникване, развитие, прилагане, търсене на съвременните проекции и разкриване на перспективите за по-нататъшното им развитие;
 • владеене методи и средства за предвиждане на промените и проблемите, абстрахиране от средата и иновативно мислене,   разработване и поставяне на рационален план и генериране на нови идеи за плодотворен край;
 • предвиждане на технологичното и творческо развитие;
 • представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.);
 • комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • развиване на умения за издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
     Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност
 • критичен анализ на историко-педагогическото наследство и  създаване и интерпретиране на нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
 • демонстриране на умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • развиване на способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • развиване на способности за съставяне, проектиране, изпълняване и адаптиране на съвременен изследователски процес с научна стабилност.
 1. Компетентности за учене
 • развиване на капацитет за систематично изследване, анализиране, придобиване и разбиране на значително количество знания от най-древни времена до днес, включващи и съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.
 1. Комуникативни и социални компетентности
 • развиване на качества и преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална или еквивалентна среда;
 • демонстриране на общи способности за концептуализиране, проектиране и изпълняване на проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и адаптиране на проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;
 • способности за пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици.
 1. Професионални компетентности
 • детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • извършване на информирани преценки по сложни въпроси в съответната област, често в отсъствието на пълни данни, както и способност за  ясно и ефективно представяне на идеи и заключения пред специалисти и неспециалисти;
 • развиване на способност за продължаване на научните изследвания на все по-сложни равнища, което да допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.

Професионална реализация:

Професионална реализация на завършилите докторската програма включва следните възможности:
 • преподаватели във висше учебно заведение;
 • експерти в научноизследователските институти;
 • специалисти, експерти и консултанти в образователни, социални и културни центрове и  институции и неправителствения сектор.