Предучилищна педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма Предучилищна педагогика, обучението по която се провежда във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, като международно призната институция, служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и участва в световните образователни, научни и художественотворчески процеси. Тя подготвя докторанти за нуждите на обществото и за нуждите на собственото си развитие обществено ангажирани висококвалифицирани специалисти, които съобразно образователно-квалификационната си степен да генерират актуални идеи за предучилищно образование, съотнесени към социалния и културния живот в България и в чужбина. Програмата е насочена към създаване, усъвършенстване и утвърждаване на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно развива собствена школа; осигурява единство на образователната, научноизследователската и художественотворческата дейност, като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на високо ниво и академична среда за докторантите. Тя осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в сферата на предучилищната педагогика.
Основни цели на програмата са:
· обучение на висококвалифицирани специалисти с образователна и научна степен „доктор”, способни да осъществяват изследователска и иновативна дейност в образователната и социалната сфери, съобразно националните, европейските и световните стандарти за качество на висшето образование;
· подготовката на научни кадри за реализирането на научноизследователска дейност в сферата на предучилищната педагогика;
· подготовка на научноизследователски кадри, компетентни да разработват в практически план иновативни педагогически стратегии на национално и на международно ниво;
· подготовка за научен анализ, осъществяване на емпирични и експериментални изследвания в областта на предучилищната педагогика.
Програмата предоставя възможност докторантите да специализират в професионално направления: 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Защитилите и придобили ОНС „доктор“ трябва да притежават знания, умения и компетенции с висока степен на сложност, комбинативност и възможност за трансфер отнасящи се до:
 
Знания за:
· систематизиране и анализиране на научна информация за генериране на собствени теоретико-експериментални изследвания;
· интегрирани знания не само в областта на предучилищната педагогика, но и в близки научни области;
· методологията и теорията на педагогическите науки като система: теория на обучението и възпитанието, методически квалификации и понятийни комплекси;
· методологията и методиката на педагогическите изследвания;
· ключовите европейски компетенции и богата професионална и обществена култура;
· образователни системи в европейския и световния контекст и модели за тяхното осъществяване.
 
Умения за:
· интернационална комуникация и компетентност в областта на ICT (използване и обмен на бази от данни в информационните мрежи);
· екипна работа и спазване на принципите на академичната и научно-изследователска етика;
· практико-приложно участие в регионални, национални и международни педагогически изследвания и образователни форуми в областта предучилищното образование;
· проучване на научни тези в педагогическата теория и практика;
· използване на методически инструментариум на научно-педагогическите и специализираните изследвания;
· създаване и управление на педагогически информационни ресурси;
· социална активност и адаптивност, предполагащи по-бърза реализация в конкурентно-динамична образователна и социална среда.
· мониторинг на качеството на преподаване в съответната културно-образователна област.
 
Компетентности – лични и професионални:
1. Самостоятелност и отговорност
· създаване и интерпретиране на нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
· развиване на способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
· развиване на способности за съставяне, проектиране, изпълняване и адаптиране на съвременен изследователски процес с научна стабилност.
2. Компетентност за учене
· развиване на капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от актуални научни постижения или от областта на професионалната практика.
3. Комуникативни и социални компетентности
· развиване на качества и преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална или еквивалентна среда;
· демонстриране на общи способности за осъществяване на проекти в областта на предучилищната педагогика.
 
Професионални компетентности:
· детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и академични проучвания;
· извършване на информирани преценки по сложни въпроси в съответната област, често в отсъствието на пълни данни;
· способност за ясно представяне на идеи и заключения пред специалисти и неспециалисти;
· развиване на способност за продължаване на научните изследвания на все по-високо равнище.

Професионална реализация:

Професионална реализация на завършилите докторската програма включва следните възможности:
· университетски преподавател по предучилищна педагогика и сродни на нея учебни дисциплини във висше училище, колеж и др. в България, както и в европейски университети и висши училища;
· експерт към МОН, образователен експерт в РУО, директор на предучилищна образователна институция, главен учител (методик) и др.;
· специалист в различни образователни и изследователски институти или центрове (научно-изследователски институт, медии, неправителствени организации и др.).