Информатика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

След приключване на обучението, докторантът да:
 • придобие знания за най-новите теоретични и теоретико-приложни постижения в неговата и в свързаните с нея научни области; да познава  изследователските методологии, подходи, методи и тяхната свързаност по отношение на неговата научна област и  конкретно изследване;
 • достигне умения за идентифициране и формулиране на научноизследователски проблеми;
 • има  оригинално, независимо и критично мислене;
 • може да  разработва теоретични идеи и да анализира и оценява критично собствените си изследователски резултати, както и тези на други изследователи; 
 • може да обобщава, документира и защитава аргументирано своите изследователски позиции;
 • публикува в научни издания, форуми и конференции;
 • умее да дефинира цели, задачи и етапи на изследването и планира дейностите по тяхното изпълнение;
 • може да работи в научни и изследователски проекти;
 • използва  критично библиографски източници и информация, в т.ч. и съвременни бази от данни;
 • оценява нуждата от продължаване на професионалното развитие и демонстрира ангажираност към развитието си; 
 • има умения за управление на своята кариера и нейното развитие, за определяне на реалистични и постижими кариерни цели, идентифицира и предприема начини за подобряване на своята заетост.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобилите образователната и научна степен „доктор“ по информатика имат следните:
 
Знания:
 • знания за методологията и съвременните методи на изследователската работа, особеностите и изискванията към научните публикации;
 • профилирана и задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на дисертационния труд и информационните технологии;
 • надграждане и разширяване на познанията за съвременните концепции и закономерности в информатиката;
 • систематизирани знания, необходими за извършване на критичен анализ и синтез на нови научни идеи;
 • овладяване и ползване на специализирана научна терминология;
 • прилагане на усвоеното за развитие на нови идеи и решения в своята и в други специализирани области.
Умения:
 • да подбират и проучват литературни източници, свързани с изследователски проблем;
 • да извличат, анализират и систематизират информация от различни източници;
 • да създават иновативни решения на проблеми чрез комбиниране на стратегии, инструменти и технологии, да описват и представят своите решения;
 • да участват или ръководят екипи от специалисти и да решават възникнали проблеми в дейността им;
 • да използват изучаваните понятия, термини, концепции и връзките между тях в практиката и да ги адаптират в конкурентна среда;
 • да придобиват нови знания и умения, съобразени с бързо развиващите се информационни технологии.
Компетентности:
 • самостоятелност, отговорност и творчество в своята работа;
 • критично да оценяват получените в работата резултати и да планират научната си дейност;
 • да оценяват собствените си знания и да осъзнават потребностите от нови знания;
 • да извършват научноизследователска работа самостоятелно или в екип и да комуникират в международни академични мрежи;
 • да излагат специализирана информация последователно, изчерпателно и в научен стил;
 • да създават и интерпретират нови знания, приложения и схеми за анализ на получените резултати;
 • да умеят да формулират, представят и аргументират своите идеи и решения на научни форуми и съобразно аудиторията;
 • да адаптират разработките си според нови обстоятелства;
 • да преподават по дисциплини от областта на техните научни интереси, използвайки натрупания педагогически опит и методически умения.

Професионална реализация:

Професионалната реализация на завършилите докторската програма може да се осъществи в следните направления:
 1. В сферата на науката и образованието като: 
 • преподаватели във висше училище по дисциплини свързани, с информатиката и компютърните науки;
 • учени в научноизследователски институти.
 1. В публичния и корпоративния сектор като: 
 • специалисти по проектиране и разработване на софтуер;
 • специалисти и експерти по внедряване на софтуерни системи;
 • консултанти в областта на информационните технологии;
 • администратори на бази от данни и локални мрежи;
 • специалисти по управление и обслужване на компютърни системи и технологии;
 • ръководители на звена за информационно обслужване и др.