Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Образователната цел на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” при организиране на обучението по докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти по финанси, с опит за извършване на самостоятелна научноизследователска и научно-преподавателска дейност, както и да се разшири и задълбочи професионалната компетентност на обучаемите в областта на финансовото управление на предприятията от финансовия и нефинансовия сектор, на организациите от бюджетната сфера, на институциите, извършващи финансово-контролна дейност.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултати от обучението:
Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • притежава и използва разширени и задълбочени специализирани и систематизирани знания във финансовата област за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • владее методите на научните изследвания в областта;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания във финансовата област, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания;
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище, както в областта на докторската програма, така и в близки научни области;
Умения:
 • притежава умения за: създаване и ръководене на мрежи или екипи; за разпределяне на времето и управляване на човешки и финансови ресурси; за решаване на комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • за кратко време намира, извлича, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо от техния обем;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, както и да подобрява стандартните модели и подходи и да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • владее методи и средства за: предвиждане на промени и потенциални проблеми, абстрахиране от среда и иновативно мислене с цел нови идеи; усвояване бързо на нови качества и умения; предвиждане технологично и творческо развитие; разработване и представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.); комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • притежава умения като издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
Компетентности – лични и професионални:
В теоретико-приложен аспект:
 • придобива задълбочени знания в областта на финансовия анализ, в областта на оценката на предприятията, в областта на отделните аспекти на финансовото управление на предприятията – инвестиране, финансиране, оборотен капитал, дивидентна политика;
 • разширява и надгражда придобитите знания в областта на банковия анализ и мениджмънт;
 • задълбоча, разширява и обвързва знанията в областта на отделните елементи на публичните финанси и направления на фискалната политика – данъчна система и политика, разходна система и политика, бюджетна система, политика и контрол, държавни заеми и дългова политика, местни финанси и пр.;
 • придобива знания с висока степен на сложност в областта на финансовите пазари и финансови инструменти – фундаментален анализ, технически анализ, анализ и управление на инвестиционния портфейл и др.
В практико-приложен аспект:
 • придобива умения за бързо и ефективно извличане, синтезиране, критичен анализ и оценка на необходимата информация от научни трудове, нормативни актове и статистически източници;
 • владее специализиран (в областта на финансите) чужд език с активно изследване на чуждестранните постижения в теорията и практиката;
 • използва общонаучни и специализирани методи и методики за провеждане на задълбочено научно изследване в областта на финансите;
 • анализира многоаспектно финансовото състояние на предприятията от финансовия и нефинансовия сектор като предлагат научнообосновани и иновативни решения на комплексни проблеми;
 • извършва анализ и управление на инвестиционен портфейл съобразно нормативните ограничения, рисковия толеранс и целите на клиентите – индивидуални и институционални инвеститори;
 • задълбочено да изследва отделните аспекти на финансовата политика на държавата и местните власти, както и отраженията на взетите решения върху развитието на националното стопанство, регионите, общините;
 • демонстрира и аргументира резултатите от своите научни изследвания на национални и международни форуми;
 • участва на високо професионално ниво в дискусиите по актуалните финансови въпроси;
 • разработва експертни становища и участва в екипи по научноизследователски и приложни проекти в областта на финансите.

Професионална реализация:

Докторската програма по “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)” осигурява широко поле за професионална реализация и личностна изява. Дипломираният “доктор” може да  се реализира в следните направления:
 • преподавател по учебни дисциплини в областта на финансите във висши училища и учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение (във финансовата сфера);
 • ръководител на различни равнища във финансови и застрахователни институции;
 • ръководител на финансови дейности в предприятията;
 • финансов специалист в предприятия от финансовия и нефинансовия сектор;
 • ръководител или експерт във финансови и стопански дирекции в областни и общински администрации, както и в системата на държавното управление;
 • финансов и инвестиционен консултант;
 • директор за връзки с инвеститорите;
 • анализатор на ценни книжа, финансов и стопански анализатор и др.