История на правото


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Юридически факултет)  Задочна (Юридически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Юридически факултет

Цели на програмата:

1. Повишаване качеството на подготовка на докторантите по докторската програма „История на правото” в сферата на историята на публичноправните, гражданскоправните науки и наказателноправните науки.
2. Продължаване обучението на завършилите студенти от Юридически факултет във ВУЗ в ОНС „доктор” по докторска програма „История на правото” и нейното присъждане след успешна защита на определена научна теза.
3. Разширяване академичния състав на катедра „Публичноправни науки” чрез привличане на нови преподаватели, успешно защитили докторска дисертация по докторската програма „История на правото”.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилият докторската програма „История на правото” притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения.
След приключване на своето обучение, докторантите в докторска програма „История на правото” следва да имат следните знания, умения и компетентности:
  • знания и компетентност на ниво експертни оценки в сферата на история на правото;
  • умения за преподавателска работа във ВУЗ и изследователска работа в научни институти;
  • знания, умения и компетентност за заемане на отговорни административни длъжности;
  • връзки и възможности за професионална работа в сферата на юридическата практика;
  • научна информация и библиография;
  • умения и възможности за редакционна и коректорска работа в сферата на научното публикуване.

Професионална реализация:

Подготовката на докторанта е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на история на правото и получилият ОНС „доктор“ в докторска програма „История на правото“ може:
да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
  • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
  • да работи като преподавател във висше училище;
  • да работи като експерт по въпроси на историята на правото в образователни и държавни институции.