Теория на държавата и правото


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Юридически факултет)  Задочна (Юридически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Юридически факултет

Цели на програмата:

Цели на образователната програма:

 • повишаване качеството на подготовка на докторантите по научната специалност в сферата на публичноправните науки и други области на правото;
 • продължаване обучението на завършилите студенти от ЮФ в образователната и научна степен “доктор” по научната специалност  и нейното присъждане след успешна защита на определена научна теза;
 • разширяване академичния състав на катедра “Публичноправни науки” чрез привличане на нови преподаватели, успешно защитили докторска дисертация по научната специалност.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

След приключване на своето обучение, докторите по научната специалност следва да имат:

 • знания и компетентност на ниво експертни оценки в сферата на публичното правото;
 • умения за преподавателска работа във ВУЗ и изследователска работа в научни институти;
 • знания, умения и компетентност за заемане на отговорни административни длъжности;
 • връзки и възможности за професионална работа в сферата на юридическата практика;
 • научна информация и библиография;
 • умения и възможности за редакционна и коректорска работа в сферата на научната публицистика.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Право“ могат да се реализират като:

 • съдии, прокурори, следователи;
 • разследващи полицаи;
 • адвокати;
 • арбитри;
 • медиатори;
 • юрисконсулти в държавни, общински, областни институции, търговски дружества, банки, застрахователни дружества и др.;
 • правни експерти;
 • държавни служители;
 • публични и частни изпълнители;
 • правни консултанти;
 • научни работници в различни области на правото.