Теология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Православен богословски факултет)  Задочна (Православен богословски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Целите на образователната програма са:
  1. Повишаване качеството на подготовка на докторантите.
  2. Съсредоточаване на изследователския интерес върху специфични за изследването сфери.
 

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението способстват за изграждането на докторанта като изследовател, способен критично да изследва и защитава заявена теза.
В резултат от обучението докторантът оптимизира своя изследователски процес.
Обучението се отразява положително върху крайния резултат – докторската дисертация и успешната й защита.
 
Знания:  
Усвоената информация – като обем, специфика и качество – има пряко отношение към формулирането на изследователска територия и теми, оптимизиране на процеса на изследване, финализиране на изследователския проект.
Умения:
Умение за работа с извори, умения за критичен анализ, умения за научно писане.
Компетентности – лични и професионални:
Способност за извършване на богословска експертиза в сферите на религията и теологията, както и в граничните им хуманитарни и социални научни (и практически) области.

Професионална реализация:

Носителят на докторска степен по теология може да реализира своите знания и умения и в религиозната, и в светската сфера. И в двете сфери – религиозна и светска – са налице възможности за ангажиране с академична (преподавателска и изследователска) работа, както и с практическа (административно-управленска) на нива, за които докторската степен е изискуем минимум.