Културно-историческо наследство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в научната и образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научноизследователски, образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в науката, културата и образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма по „Културно-историческо наследство“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
 • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите, обучаващи докторанти със съвременните научни постижения в направлението;
 • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и за публикационна активност на докторантите.
Докторската програма „Културно-историческо наследство” осигурява третата степен на висше образование и цели да повиши образователната и научноизследователската квалификация на обучаващите се. Програмата подготвя висококвалифицирани научни и изследователски кадри в областта на хуманитарните науки и по-конкретно в професионално направление 2.2. История и археология, като задълбочава фундаменталната и професионалната им компетентност за научноизследователска и практико-приложна дейност в сферата на културно-историческото наследство чрез формиране съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска дейност и за работа в екип.
Докторската програма цели да отговори на националната и регионална нужда от висококвалифицирани кадри, които, с придобитите изследователски умения и широк поглед върху многообразието и спецификата на културно-историческото наследство, могат успешно да се впишат в различни социални сфери, но най-вече в сферата на музейното дело и на образованието – на всички нива, включително и за попълването на преподавателския състав във ВУЗ.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от страна на докторанта на информативно-когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и овладяване задълбочени знания за културно-историческото наследство и сродните му области;
 • методологията и методиката на научните изследвания и понятийния им апарат и др.;
 • разширяване и задълбочаване на знанията за културно-историческото наследство на България, Източна, Югоизточна, Средна и Западна Европа, за локалните и регионални варианти на българската народна култура, българските общности по света и българските културни паметници зад граница, за културно-историческите аспекти на религията, съвременната етнокултурна картина и етнополитика в България, на Балканите и в Европа;
 • придобиване на знания за адекватно ползване на терминологията, характерна за научната област;
Умения:
 • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • овладяване на професионални умения за научни изследвания;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в практиката и други умения за изследователска, педагогическа и социална активност;
 • формиране на умения за набелязване и анализиране на приоритетни теоретични и практически проблеми в областта на хуманитарните науки чрез използването на специализирани и систематизирани знания;
 • развиване на умения за извличане, синтезиране и оценяване на необходимата информация от различни източници, за извършване на критичен анализ и за синтез на нови идеи;
 • развиване на умения за подобряване на стандартни модели и подходи, за намиране на иновативни решения чрез комбиниране на различни стратегии и технологии на научно изследване;
 • развиване на умения за разработване, участие и ръководство на научноизследователски проекти на локално, регионално, национално и международно ниво;
Компетентности:
 • изграждане на аксиологично-афективна култура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията и експериментираните лица;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите;
 • придобиване на компетентности и умения за определяне на организацията на научното изследване и за самостоятелна експериментална дейност;
 • развиване на способност за критична самооценка на собствените научни постижения.
След успешната защита на дисертационния труд, професионалните компетенции се съдържат в оформянето на специалисти в дадената област на културно-историческото наследство.

Професионална реализация:

Придобилите образователната и научна степен „доктор” в областта на културно-историческото наследство могат да работят като специалисти при провеждането на научноизследователска дейност в университети, музеи, научни групи и научни институти у нас и в чужбина, като участници в колективи по научноизследователски проекти, засягащи проблеми на културно-историческото наследство, като експерти в министерства, в държавните, областните, регионалните и общинските структури, в системата на българските архиви, в държавни и частни музеи и галерии, в издателски къщи и др., в административните структури на археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси, като ръководители и експерти във фирми от туристическата индустрия, в публични и частни организации в областта на туризма, културата и опазването на българското културно-историческо наследство, в неправителствени организации, чиято дейност е свързана с културата, туризма и рекламата.