Нова и най-нова обща история


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в научната и образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научноизследователски, образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в науката, културата и образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма „Нова и най-нова обща история“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
 • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
 • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите, обучаващи докторанти със съвременните научни постижения в направлението;
 • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и за публикационна активност на докторантите.
Докторската програма „Нова и най-нова обща история“ цели по-конкретно чрез работа по теми от сферата на новата и съвременната история да подготви специалисти, задълбочено и детайлно изследващи процеси и събития с пряко отношение към оформянето на световния ред през XVII – XX век и мястото на Европа, Балканите и България в него – такива, каквито са те през XX и ХХІ век, както и да отговори на националната и регионална нужда от висококвалифицирани кадри, които с придобитите изследователски умения и широк поглед върху световната и балканската история през ХVII – ХХI в. могат  успешно да се впишат като практикуващи хуманитаристи в различни социални сфери, но най-вече в сферата на образованието - на всички негови нива, включително попълването на преподавателския състав във ВУЗ.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
 • овладяване от докторанта на информативно-когнитивна култура, включваща  системна информация и задълбочени знания от методологията и теорията на историческата наука, обърната към проблемите на Новото и най-новото време;
 • методологията и методиката на историческите изследвания върху света в новата и съвременната епоха и понятийния им апарат;
 • овладяване на професионални умения за разработване, експериментиране и внедряване в изследователската практика на нови стратегии и модели за нейното усъвършенстване в условията на съвременното образователно пространство и др.
Умения:
 • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура включваща общоисторически и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
 • практико-приложно участие в научни форуми в областта на историческото изследване и професионалното образование;
 • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в изследователската практика и други умения за изследователска и социална активност.
Компетентности:
 • изграждане на аксиологично-афективна култура отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията и експериментираните лица;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в историческата теория и практика;
 • удовлетвореност, отзивчивост и увереност в преподавателската и експертната дейност в областта на историческото начално, средно и висше образование и др.

Професионална реализация:

В професионално отношение успешно приключилите докторантурата имат възможност да се реализират:
 • в областта на научноизследователския сектор (в научните институти на БАН и др.);
 • в областта на висшето образование като преподаватели по история и политология;
 • в сферата на средното образование като учителски кадри;
 • в сферата на културата, музейното дело и политическия живот.