Германски езици


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 • формиране на учени със задълбочени познания в областта на германските езици в диахронен и синхронен план и с иновативно мислене;
 • формиране на умения за формулиране на значим научен проблем и неговото решаване,  за самостоятелен анализ и провеждане на научно изследване, за включване в националния и международния изследователски контекст;
 • формиране на умения за професионална реализация в конкурентна среда в страната и в чужбина.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият ДП „Германски езици” притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на междуезиковата и междукултурната комуникация.
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и комплексни знания относно:
 • същността на езиковедската наука и съвременните достижения на езиковедските изследвания в областта на германските езици;
 • историческото развитие на езикознанието и водещи теории  в контекста на световната научна мисъл;
 • тенденции в развитието на езиковедската наука;
 • интердисциплинарните връзки в избраната научна област;
 • методологията на научните изследвания в областта на езикознанието;
 • изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип;
 • електронни езикови ресурси, подпомагащи изследователската дейност на езиковеда;
 • сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа;
 • познаване на нормативните документи, свързани с научната и изследователска дейност.
Умения
Завършилият програмата умее:
 • да изпълнява информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и да обработва информационни потоци от различни източници;
 • да работи с адекватно подбран емпиричен материал;
 • да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • да създава интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми;
 • да работи в екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • да планира, организира и изпълнява научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • да прилага теоретичните знания в преподаването и изследователската дейност на  чуждия език от групата на германските езици;
 • чрез познанията си в областта на ИТ да оптимизира научноизследователската и практическата си дейност в областта на езикознанието;
 • да представя научния проблем пред различни аудитории и да участва в международния научен обмен.
Компетентности – лични и професионални
Самостоятелност и отговорност
С помощта на придобитите и доусъвършенствани комуникативни и социални умения  завършилият програмата е в състояние:
 • да организира оптимално своята дейност и да поема отговорност за нея;
 • да работи в екип;
 • да ръководи проекти;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като учен и експерт в избраната област.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.

Комуникативни и социални компетентности

Придобилият ОНС «доктор» може:
 • да общува на роден и на чужд език и да участва в научния обмен на знания в страната си и в чужбина;
 • да разпространява резултатите от научните изследвания в своята област в писмена и устна форма, чрез различни медии и за различна аудитория.

Професионална реализация:

Получилият ОНС „доктор“ може:
 • да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работи като преподавател във висше училище или като учител;
 • да работи като експерт по езикови въпроси в издателства, културни и образователни институции.