Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 • формиране на учени със задълбочени познания в областта на съответната национална литература/съответните национални литератури, литературната история, критика и теория, както и в областта на сравнителното литературознание ;
 • формиране на умения за формулиране на значим научен проблем и неговото решаване,  за самостоятелен анализ и провеждане на научно изследване, за включване в националния и международния изследователски контекст;
 • формиране на умения за професионална реализация в конкурентна среда в страната и в чужбина.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият ДП „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на литературознанието и културологията, журналистиката и др.
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и комплексни знания относно:
 • съответната национална литература/съответните национални литератури и сравнителното литературознание;
 • историческото развитие на литературните процеси и неговото проучване както в собствената страна, така и на световно ниво;
 • съвременните научни направления и тенденции в областта на литературната теория и критика;
 • интердисциплинарните връзки в избраната научна област;
 • методологията на научните изследвания в литературознанието;
 • изпълнението на изследователски задачи, индивидуално и в екип;
 • ресурсите, подпомагащи съвременните литературоведски изследвания;
 • сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа;
 • административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност.
Умения
Завършилият програмата умее:
 • да изпълнява информационно-селективни, аналитични и оценъчни дейности и да извършва експертизи, базирани на постъпила информация;
 • да работи с адекватно подбран литературен материал;
 • да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • да създава интердисциплинарни връзки  за решаване на научни и практически проблеми, свързани с развитието на литературата в национален или глобален контекст;
 • да създава екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • да планира, организира, ръководи и изпълнява научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • чрез познанията си в областта на ИТ да оптимизира научноизследователската си дейност в областта на литературознанието;
 • да представя научни проблеми пред различни аудитории и да участва в международния научен обмен.
Компетентности – лични и професионални
Самостоятелност и отговорност
С помощта на придобитите и доусъвършенствани комуникативни и социални умения  завършилият програмата е в състояние:
 • да организира оптимално своята дейност и да поема отговорност за нея;
 • да работи в екип;
 • да ръководи проекти;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като учен и експерт в избраната област.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания и умения;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.
Комуникативни и социални компетентности
Придобилият ОНС «доктор» може:
 • да общува на роден и на чужд език и да участва в научния обмен на знания в страната си и в чужбина;
 • да разпространява резултатите от научните изследвания в своята област в писмена и устна форма, чрез различни медии и за различна аудитория.

Професионална реализация:

Получилият ОНС „доктор“ може:
 • да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работи като преподавател във висше училище или като учител;
 • да работи като експерт по въпроси на литературознанието и културологията в издателства, специализирани фирми и културни и образователни институции.