Славянски езици


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

В съответствие с мисията на университета програмата цели:
 • формиране на учени със задълбочени познания (практически и теоретични) по конкретен славянски език в диахронен и/или синхронен план в светлината на съвременните лингвистични теории;
 • формиране на лингвисти със задълбочени познания и умения за практическо използване на конкретен славянски език;
 • формиране на умения за създаване на интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми;
 • формиране на умения за разпознаване и създаване на интердисциплинарни връзки при решаване на научни и практически проблеми;
 • формиране на умения за самостоятелен анализ и провеждане на научно изследване, за формулиране на значим научен проблем и неговото решаване, за включване в националния и международния изследователски контекст;
 • формиране на умения за професионална реализация в конкурентна среда в страната и в чужбина.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Завършилият ДП „Славянски езици” притежава богат набор от теоретични и практически знания, умения и компетентности, които гарантират по-нататъшното му научно развитие и практическо приложение на придобитите знания и умения. Неговата подготовка е съобразена с потребностите на обществото от специалисти и експерти в областта на конкретния славянски език, междуезиковата и междукултурната комуникация.
 
Знания
Завършилият програмата притежава задълбочени и комплексни знания:
 • задълбочени знания по конкретен славянски език (в диахронен и/или синхронен план и в светлината на съвременните лингвистични теории);
 • знания относно съвременните научни направления и тенденции в областта на съответния славянски език;
 • знания относно интердисциплинарните връзки в избраната научна област;
 • знания относно методологията на научните изследвания в областта на конкретния славянски език;
 • знания относно сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа;
 • знания относно административните процеси, свързани с научната и изследователска дейност.
Умения
Завършилият програмата умее:
 • чрез познанията си в областта на конкретния славянски език и ИТ може да оптимизира практическата си дейност в областта на превода от и на конкретния славянски език;
 • да създава интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми, свързани с конкретния славянски език;
 • да създава екипи за решаване на проблеми  в интердисциплинарни области;
 • да планира, организира, ръководи и изпълнява научно-изследователски проекти с фундаментална и приложна насоченост;
 • да изпълнява информационно-селективни, аналитични, оценъчни и прогностични дейности и да извършва експертизи, базирани на информационни потоци от различни източници;
 • да работи с адекватно подбран емпиричен материал;
 • да прилага теоретичните знания в областта на конкретния славянски език;
 • да формулира актуален научен проблем и да намира пътища за неговото решаване;
 • да представя научния проблем пред различни аудитории и да участва в международния научен обмен;
 • има умения за професионална реализация в конкурентна среда в страната и в чужбина.
Компетентности – лични и професионални
Самостоятелност и отговорност
С помощта на придобитите и доусъвършенствани комуникативни и социокултурни умения завършилият програмата е в състояние:
 • да организира оптимално своята дейност и да поема отговорност за нея;
 • да работи в екип;
 • да ръководи проекти;
 • да проявява адаптивност и конкурентоспособност, за да се реализира пълноценно като експерт и учен в избраната област.
Компетентност за учене
Завършилият обучението в програмата може:
 • да анализира и систематизира голям обем от информация;
 • да прилага идеята за учене през целия живот, като актуализира непрекъснато придобитите знания;
 • да оценява адекватно постиженията на други учени и да прави реалистична самопреценка за собствените постижения.
Комуникативни и социални компетентности
Придобилият ОНС „доктор“:
 • може да общува на роден и на конкретния славянски език и да участва в научния обмен на знания в страната си и в чужбина;
 • може да разпространява резултатите от научните изследвания в своята област в писмена и устна форма, чрез различни медии и за различна аудитория.

Професионална реализация:

Получилият ОНС „доктор“ може:
 • да се занимава с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилага получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работи като преподавател във висше училище или като учител;
 • да работи като експерт по езикови въпроси в издателства, културни и образователни институции.