Теория и методика на физическото възпитание и спорта


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Целите и произтичащите от тях задачи на обучението в научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спорта са в съответствие с целите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и на Педагогически факултет.
Основна цел на докторската програма е:
  • да осигури висококачествена и ефективна подготовка на докторантите, отговаряща на съвременните европейски образователни стандарти, която ще стимулира тяхната професионална реализация и кариерно развитие.
Обучението в докторската програма е насочено към решаване на следните задачи:
1. Да задълбочи и разшири фундаменталната и професионалната компетентност на докторанта за научноизследователска, преподавателска и практическа дейност в областта на физическото възпитание и спортната тренировка.
2. Да формира компетентности както за самостоятелна научноизследователска и преподавателска дейност, така и за работа екип, за прилагане на иновационни технологии в сферата на теорията и методиката на физическото възпитание и спортната тренировка.
3. Да обогатява опита на докторанта за: съставяне на методика на научното изследване, обработване и анализиране на резултатите, обосноваване на изводите в контекста на научната хипотеза.
4. Да надгражда езиковата подготовка по избрания чужд език във връзка със специализираното му използване в професионалната дейност на докторанта, а така също и уменията за оформянето на научна разработка в стила на академичното писане.
5. Да формира нагласи и способности за съставяне и актуализиране на учебни програми и различни по характер проекти в сферата на физическото възпитание и спортната тренировка.
6. Да повиши възможностите на докторанта за осъществяване на експертна дейност по отношение на обучението по физическо възпитание и спорт и провеждането на учебно-тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт.
7. Да създаде предпоставки за мотивиране и формиране на готовност за участие в национални, международни и регионални научни форуми, конкурси и проекти.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Обучението на докторанти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се осъществява в съответствие с разработената учебна документация, чиито цели и съдържание отговарят на изискванията на националните и на европейските стандарти за подобно обучение.
При завършване на обучението в докторска програма „Теория и методика на физическото възпитание и спорта” обучаемите следва да притежават задълбочени общи и специализирани знания, научноизследователски умения и компетенции в теорията и практиката на спортната наука, които отговарят на  Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знанията, които получават обучаемите, са достатъчни по обем и обхват и са в съответствие със съвременните тенденции в развитието на спортологичната наука в национален и в световен мащаб. Те подпомагат докторанта при разработване на дисертационния труд в научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка”. В процеса на научното изследване докторантът представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в конкретната научна област и направление, но и в други близки научни области.
В хода на обучението си докторантите придобиват умения за осъществяване на научноизследователска дейност и прилагане на резултатите от нея в спортната практиката. От всеки докторант се очаква да има следните конкретни умения:
  • да се ориентира бързо в процеса на търсене, проучване, подбиране и синтезиране на информация от литературни източници и от Интернет ресурси;
  • да демонстрира високо ниво на аналитико-синтетична дейност в хода събиране, анализиране и  класифицира на научни постановки;
  • логично и аргументирано да защитава тези;
  • да търси иновативни решения чрез комбинативно използване на различни стратегии и технологии като прецизира на стандартните модели и подходи;
  • аналитично и критично да оценява собствените експериментални резултати, свързани с установяване на определени закономерности при изследване на явленията в областта на теорията и методиката на физическото възпитание и спортната тренировка;
  • да организира и планира научна дейност в условията на индивидуална и на екипна работа.
Компетентностите, към развитието на които е ориентирано обучението в докторска програма „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка”, отговарят на съвременните образователни изисквания и тенденции в развитие на спортно-педагогическия процес:
  1. Личностни компетентности: аналитично представяне на теоретични постановки и изразяване на собствено научно виждане по въпроси от теорията и методиката на спорта; способност за самооценка на постиженията от изследователския труд, самостоятелност и отговорност; академична етика при цитиране и интерпретиране на резултатите от експерименталната дейност; правилно използване на научен език и стил;
  2. Комуникативни и социални компетентности: изграден стил на академично общуване в различните форми на научноизследователска дейност; пълноценно общуване на книжовен български език и на поне един от най-разпространените езици при международни контакти.
  3. Професионални компетентности: мотивираност и готовност за самостоятелна научноизследователска, експериментална, практико-приложна и проектна дейност по физическо възпитание и спорт във всички образователни степени и по видовете спорт във формални и неформални структури.

Професионална реализация:

Научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спорта” – ОНС “доктор” подготвя висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, които се реализират като:
1. Спортни педагози - учители по физическо възпитание и спорт и треньори във всички степени на българското училище, в колежите, частните училища, детско-юношеските школи и спортни клубове.
2. След спечелен конкурс да бъдат назначавани за преподаватели във висшите училища на Република България и след допълнителна квалификация в структурите на МВР, МО и др. ведомства.
3. Директори на училища, спортни школи и клубове.
4. Експерти към МОМН и в регионалните инспекторати по образованието и др.и Министерството на физическото възпитание и спорта.
5. Специалисти или експерти в направления, свързани със спецификата на преподаване физическо възпитание и спорт в образователната система и в спортни клубове.
6. Мениджъри, организатори и спортни аниматори в сферата на туристическата индустрия – SPA, Уилнес-центрове, балнеоложки и рекреационни центрове и др.
7. Възпитатели във всички учебни заведения за деца и ученици с двигателни дефицити и специфични потребности.
8. Специалисти в различни образователни и изследователски институти или центрове (научноизследователски институти, регионални инспекторати по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, медии, в силовите институции и неправителствени организации и др.