Методика на обучението по история


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Целите на докторската програма „Методика на обучението по история“ съответстват на мисията, целите и задачите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на националните и европейските стандарти за качество на висшето образование. Основна цел на програмата е подготовката на ново поколение професионалисти, свързани с историческото образование и функционирането на историческите знания в обществото. Програмата е ориентирана към постигане на по-високо качество на професионалните компетентности на обучаващите се чрез осигуряване на баланс между теоретико-методологическите и практико-приложните знания в областта на дидактиката и методиката на историята и развитието на техните способности за иновативна и самостоятелна научноизследователска дейност.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението в докторската програма се определят съгласно квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България. В съответствие с тези нормативни изисквания докторантите по научната специалност „Методика на обучението по история” придобиват:
Знания:
 • насочени към овладяване културата на научното изследване в областта на съвременната дидактика и методика на историята при използване достиженията на ИКТ;
 • конкретизиращи спецификата на методологията и методиката на педагогическите изследвания в областта на историческата образованост;
 • свързани с нормативната база, регламентираща теоретичните основи за развитието на историческото образование и функционирането на историческите знания в обществото;
 • разширяващи информираността за съвременните тенденции и модели на историческа образованост в европейски и световен мащаб.
Умения:
 • усъвършенствани способности за проектиране на изследователската дейност на основата на достиженията на теорията и методиката на историческото образование и при отчитане ролята на междудисциплинния синтез;
 • самостоятелно извличане, синтезиране и оценяване на необходимата информация от различни източници и критичен синтез на собствени научни идеи;
 • интерпретиране на резултатите от педагогическото изследване при оценка на риска от прилагане на иновациите в образователната среда и съобразно перспективите за последващи изследвания;
 • критичен анализ на разнообразни източници и на методика за компаративни изследвания в областта на историческото образование и демократичната култура;
 • намиране на иновативни решения чрез модернизиране на традиционни модели и комбиниране на разнообразни стратегии и подходи на научно изследване и др.
Компетентности – лични и професионални:
 • високо равнище на професионална подготвеност и желание за участие в изследователска дейност;
 • капацитет за критичен анализ и оценка на съвременни научни достижения и генериране на нови идеи при решаване на изследователски задачи чрез интегриране на знания от интердисциплинарни области;
 • проектиране и осъществяване на изследователски проекти, включително интердисциплинарни, изискващи професионална диагностика, базирани на съвременни подходи и методи на изследване, изискващи прилагане на модерни дигитални технологии;
 • социални компетентности, свързани с лидерство, инициативност, работа в екип, зачитане на етичните норми в професионалната дейност и др.;
 • комуникативност и способност за пълноценно общуване на един или повече чужди езици;
 • самостоятелност и отговорност при планиране и решаване на задачи, свързани със собственото професионално и личностно израстване и развитие.

Професионална реализация:

Придобилите образователната и научна степен „доктор“ притежават теоретико-методологически и дидактически компетентности, отговарящи на съвременните потребности от висококвалифицирани кадри в сферите на образованието, които им позволяват заемане на работна позиция съобразно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България като:
 • специалисти при провеждането на научноизследователска дейност в областта на историческата образованост в университети, музеи, научни групи и научни институти у нас и в чужбина;
 • преподаватели по история и цивилизации и по гражданско образование в средните училища и във ВУЗ;
 • специалисти в държавни, областни, регионални и общински структури в сферата на образованието;
 • образователни експерти в структурите на архиви, музеи, на публични и частни организации в областта на популяризирането на културно-историческото наследство;
 • експерти и обучители в НПО и неформалното историческо и гражданско образование.
Примерна реализация на докторантите по докторска програма „Методика на обучението по история“ в реалния сектор – образователната система
 
Образователна степен/етап
Учебно заведение
Учебен предмет  (дисциплина)
Прогимназиален етап на основно образование (V – VІІ кл.)
Основно училище
Учебен предмет:
История и цивилизации
 
Първи гимназиален етап (VІІІ – Х кл.)
Обединено училище
Средно училище
Профилирана гимназия
Професионална гимназия
 
История и цивилизации
 
Втори гимназиален етап (ХІ – ХІІ клас)
Средно училище
Профилирана гимназия
Професионална гимназия
Гражданско образование – общообразователна подготовка
История и цивилизации – профилирана подготовка
Висше образование
ОКС – бакалавър, магистър, доктор
 
Висше училище/ специалности:
 • Педагогика на обучението по…
(История и география/ чужд език/ философия/ български език и литература/ информационни технологии)
 • История
 • Етнология
 • История и цивилизации
 • Гражданско образование
Дисциплини: задължителни, факултативни и избираеми дисциплини, свързани с дидактиката и методиката  на историята
 
Продължаващо образование
Университет
Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти (ДЕПОКПС)
Център за квалификация
Въвеждаща квалификация
Продължаваща квалификация
Придобиване на ПКС