Методика на обучението по технологии и предприемачество


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Необходимост от подготовка на висококвалифицирани кадри за удовлетворяване специфични потребности на системата на висшето образование изисква обучение на хора, мотивирани за научноизследователска работа, които желаят да продължат формирането на професионалния си облик и профил в образователната и научна степен „доктор”.
  1. Повишаване на образователния, изследователския, социалния, педагогическия и частнометодическия потенциал на докторантите като висококвалифицирани специалисти по Методика на обучението по Технологии и предприемачество.
  2. Високоефективно и продуктивно интегриране на междуобластно и междунаучно ниво на нагласи, знания, умения и отношения у докторантите от областта на социалните и хуманитарните науки.
  3. Равиване на интердисциплинарни умения в областите на изследванията и проучванията по специфичните за научното направление теми на дисертационните изследвания.
  4. Укрепване на приноса на изследванята в частнонаучната специалност и приноса на конкретните дисертационни изследвания по нея в сферата както на дейностите на докторантите, така и в педагогическото изследователско пространство.
  5. Включване в европейското изследователско пространство в контекста на процеса на изграждане на европейска икономика, основана на знанието.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

  1. Придобиване на висока научна и изследователска квалификация за провеждане на изследвания по актуални и значими проблеми в професионалното направление.
  2. Повишаване на професионалните компетенции на докторантите.
  3. Присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионалното направление.
Докторантът по научната специалност Методика на обучението по технологии предприемачество в процеса на своето обучение по докторската програма и реализираната научно-изследователска дейност следва да усвои и натрупа опит от:
Знания:  Да усвоява, анализира и прилага знания по темата на докторантурата, от областта на висшето образование, професионалното направление и научната специалност,
Умения: Да реализира научно-изследователска дейност, да събира, представя и обменя  научна информация; да формира комуникативни умения да анализира, презентира, защитава изследователска теза,  да развие умения за самостоятелно учене.
Компетентности: лични и професионални - Да доказва  лични и професионални компетенции  култура по посока на: формулира стратегия, цели и задачи за научноизследвателска дейност; познания по научната област; способности да осъществява иновационни решения; дигитални компетентности, поема отговорност за взаимодействие с колеги, сътрудници, преподаватели, научен ръководител; изразява идеи, мотивиран за успех.

Професионална реализация:

Проучване на потребностите на пазара на труда и разумно планиране и управление на подготовката на педагогическите кадри в научните звена.
Отчитане на процесите на приемственост в  науката, като подготовката на докторантите, гарантира непрекъснатост в развитието на педагогическата наука.
Поддържане на непрекъснат контакт с ползвателите на  подготвените от висшето училище специалисти в областта на висшето образование и професионалното направление.