Методика на обучението по география


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)  Задочна (Исторически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Докторската програма цели да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в образователната сфера, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават образователни и социални проблеми, да отговорят на новите тенденции в образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз. При организацията на докторската програма по „Методика на обучението по география“ са формулирани следните по-конкретни цели, обвързани със съвременните тенденции при обучението на докторанти:
  • разработване на пакета от учебна документация на докторанта (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми, индивидуален план на докторанта и др.);
  • съответствие на изследванията, научните постижения и публикациите на преподавателите обучаващи докторанти със съвременните постижения на дидактиката и методиката на обучението;
  • стимулиране и осигуряване на възможности за научна изява и публикационна активност на докторантите.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
Знания:
  • овладяване от страна на докторанта на информативно-когнитивна култура с цел придобиването на системна информация и овладяване задълбочени знания от методологията и теорията на педагогическите науки като система;
  • методологията и методиката на педагогическите изследвания и понятийния им апарат, овладяване на професионални умения за разработване, експериментиране и внедряване в педагогическата практика на нови стратегии и модели за нейното усъвършенстване в условията на съвременното образователно пространство и др.;
Умения:
  • овладяване от докторанта на регулативно-рефлексивна култура, включваща общодидактически и частно-технологични умения и способности за чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на екипната работа;
  • прогностика и критично оценяване при интерпретация и внедряване на научни тези в педагогическата практика и други умения за педагогическа и социална активност;
Компетентности:
  • изграждане на аксиологично-афективна кулутура, отразяваща оценъчно-нормативно отношение при изявяване на субект-субектно отношение към колегията и експериментираните лица;
  • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в педагогическата теория и практика.

Професионална реализация:

Докторската програма задоволява потребностите на висши училища, научни, научно-образователни и образователни институции, както и на неправителствения сектор от висококвалифицирани кадри с насоченост към теоретични и приложни изследвания в областта на методиката на обучението по география.
Придобилите в резултат на успешното завършване на докторската програма образователно-научна степен „доктор“ биха могли да работят като преподаватели в сферата на висшето образование, както и в други сектори на образователната система, както и в РУО на МОН и други държавни учреждения, в научни институти и в неправителствения сектор.