Методика на обучението по чужд език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)  Задочна (Филологически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Целите на докторската програма “Методика на обучението по чужд език” са в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ВТУ. Основна цел е подготовката на висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти с образователна и научна степен „доктор” за нуждите на съвременното обучение по чужди езици, способни да осъществяват изследователска и иновативна дейност в образователната сфера съобразно обществените потребности, националните и европейските стандарти за качество на висшето образование.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България. В съответствие с тези нормативни  документи докторантите по научната специалност  “Методика на обучението по чужд език” придобиват
Знания за:
 • теорията на обучението и възпитанието;
 • методиката на чуждоезиковото обучение и нейния понятиен апарат;
 • методологията на педагогическите изследвания и понятийния им апарат;
 • образователните системи и спецификата на чуждоезиковото обучение в европейския институционален контекст;
 • нормативната учебна документация и държавните образователни изисквания за културнообразователната област “Чужди езици”;
 • инструментариума на научните педагогически и частнометодически специализирани изследвания.
Умения за:
 • чуждоезикова комуникация и компетентност в областта на ICT (използване и обмен на бази от данни в информационните мрежи);
 • екипна работа и спазване на принципите на академичната и научноизследователската етика;
 • прогнозиране, критично оценяване, интерпретиране и внедряване на научни тези в педагогическата практика (практически умения за осъществяване на различни по обхват педагогически изследвания (регионални, национални, международни);
 • адекватно използване на методическия инструментариум на научно-педагогическите и специализираните изследвания;
 • професионално-рефлексивна научна и преподавателска дейност (включваща адаптивност, самостоятелност, инициативност, научна информираност и др.), която да съдейства за осъществяването на  научно-информационнен обмен у нас и в чужбина;
 • самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на чуждоезиковото обучение;
 • оптимизиране на практиката на чуждоезиковото обучение с позитивни образователни политики, резултат от научни изводи и обобщения.
Компетентности:
 • компетентност в преподавателската и експертната дейност в областта на чуждоезиковото обучение;
 • компетентност в професионалналното общуване с български и чуждестранни учени;
 • социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда.

Професионална реализация:

Проучването на потребностите на пазара на труда и възможностите за професионална реализация се осъществяват чрез срещи с потребители на кадри и съвместни мероприятия и координирани дейности със:
 • Синдикат на българските учители;
 • РУО;
 • Национално издателство за наука и образование “АЗ Буки”  /научни списания “Педагогика” и “Чуждоезиково обучение”/;
 • методически обединения на учители.
Тези дейности са съобразени с Националната квалификация на професиите и длъжностите.
Съгласно Квалификационната характеристика на докторската програма по „Методика на обучението по чужд език“ в професионално отношение успешно защитилите ОНС „доктор“ имат възможност:
 • да се занимават с научно-изследователска работа във висше учебно заведение или научен институт;
 • да прилагат получената квалификация и в практико-приложна насока в зависимост от тясната си специализация;
 • да работят като преподаватели във висше училище или като учители;
 • да работят като експерти по езикови въпроси в издателства, културни и образователни институции.