Методика на обучението по български език и литература


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Филологически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Целите на докторската програма са в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ВТУ. Основна цел на да формира висококвалифицирани специалисти с образователна и научна степен „доктор”, способни да осъществяват изследователска и иновативна дейност в образователната и социалната сфери, съобразно обществените потребности, националните и европейските стандарти за качество на  висшето образование.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Резултатите от обучението се определят съгласно квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на РБ. В съотствие с тези нормативни  документи докторантите по научната специалност „Методика на обучението по български език и литература” придобиват:
 
     Знания:
 • теорията на обучението и възпитанието;
 • методологията на педагогическите изследвания и понятийния им апарат;
 • теоретичните основи на обучението по български език и литература;
 • съвременни тенденции в методиката на обучение по български език и литература и нейния понятиен апарат;
 • нормативната учебна документация и държавните образователни изисквания за културнообразователната област “Български език и литература”.
 Умения:
 • общуване и комуникация на български език;
 • практически умения за участие в регионални, национални и международни педагогически изследвания и образователни форуми в областта на обучението по български език и литература;
 • самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на началното, средното и висшето образование;
 • умения в областта на ICT технологии;
 • умения за работа в екип и спазване  принципите на академичната и научноизследователска етика;
 • самостоятелност и инициативност, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и стимулиране на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • прогнозиране, критично оценяване, интерпретиране и внедряване на научни тези в педагогическата практика (практически умения за осъществяване на различни по обхват педагогически изследвания (регионални, национални, международни);
 • адекватно използване на методически инструментариум на научно-педагогическите и специализирани изследвания;
 • професионално-рефлексивна научна, преподавателска и експертна дейност (включваща адаптивност, самостоятелност, инициативност, научна информираност и др.), която да съдейства за осъществяването на  научно-информационнен обмен у нас и в чужбина в областта на обучението по български език и литература;
 • оптимизиране на практиката на обучението по български език и литература с иновативни образователни политики и практики, значими резултати от научни изследвания, изводи и обобщения.
Компетентности:
 • компетентност  в преподавателската и експертната дейност в областта на обучението по български език и литература;
 • компетентност в професионалналното общуване с български и чуждестранни учени;
 • компетентност за социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда.

Професионална реализация:

 Проучването на потребностите на пазара на труда и възможностите за професионална реализация се осъществяват чрез срещи с потребители на кадри и съвместни мероприятия и координирани дейности с:
 • Синдикат на българските учители;
 • РУО;
 • Национално издателство за наука и образование «АЗ Буки»  /научни списания «Педагогика» и «БЕЛ»;
 • методически обединения на учители.
Тези дейности са съобразени с Националната квалификация на професиите и длъжностите.
Дипломираният има следните възможности за професионална реализация:
 • специалист или експерт в направления, свързани със спецификата на обучението по български език и литература;
 • преподавател (асистент по методика на обучението по български език и литература) във висше училище, университет, колеж или др.;
 • експерт към МОН;
 • директор на училище, главен учител (методик) и др.;
 • специалист в различни образователни и изследователски институти или центрове (научно-изследователски институти, регионални инспекторати по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, медии, неправителствени организации.