Методика на обучението по музика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Постигане и поддържане на високо качество при подготовката на докторантите в постоянно съответствие с:
 • динамично променящите се изисквания на световната и националната наука, култура и изкуство;
 • предизвикателствата на професионалната практика;
 • търсенията на интелектуалния пазар по предмета на дейност на Университета;
 • индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • владее методите на научните изследвания в областта;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания;
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище,не само в областта, но и в близки научни области;
 • демонстрира и изразява знания чрез степента на сложност на проведените, разбрани и обосновани научни изследвания.
Умения:
 • притежава умения да създава и ръководи мрежи или екипи, да разпределя времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • бързо намира ,извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да управлява несполучливите опити ида продължава напред, да подобрява стандартните модели и подходи;
 • владее методи и средства да предвижда промените и проблемите, да се абстрахира от средата и да мисли иновативно, да разработва и поставя рационален план, за да донесе нови идеи за плодотворен край, да усвоява бързо нови качества и умения, да предвижда технологичното и творческо развитие, да пише и представя научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.); да комуникира чрез различни медии пред различна аудитория;
 • притежава умения като издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
Компетентности:
 • самостоятелност и отговорност;
 • компетентности за учене;
 • комуникативни и социални компетентности;
 • професионални компетентности.
Първо: Информативно-когнитивна култура – придобива системна информация и овладява задълбочени знания за:
 • Методологията и теорията на педагогическите науки като система: теория на обучението и възпитанието, частнодидактически и методически квалификации и понятийни комплекси;
 • Меодологията и методиката на педагогическите изследвания и понятийния им апарат;
 • Ключовите европейски компетенции и богата професионална култура;
 • Образователни системи в европейския институционален контекст и модели за тяхното осъществяване;
 • Нормативната училищна документация и държавните образователни изисквания за отделните учебни предмети и методическата им реализация;
 • Инструментариума на научните педагогически и частно-методически специализирани изследвания.
Второ: Научни и методологически познания:
 • Задълбочени знания по музикална теория, общи и частни проблеми на методика на обучението по музика;
 • Усвояване теоретичните и дидактически проблеми в различните области на музикалната наука.
 • Използване на методически инструментариум на научно-педагогическите и специализираните изследвания;
 • Добро познаване на учебното съдържание по музика в различните степени на образование;
 • Широка информираност за научните източници (включително и тези в интернет) по музика и методика на обучението по музика – български и чужди;
 • Умения за систематизирано и обосновано изложение/представяне на методически идеи – писмено, устно и чрез използване на мултимедийни средства.
Трето: Регулативно-рефлексивна култура – общодидактически и частно-технологични умения и способности за:
 • Чуждоезикова компетентност на ниво, позволяващо ползване на библиографски източници и комуникация със специалисти в областта на методика на обучението по музика, както и за публикации в чуждоезикови издания и при участие в международни форуми;
 • Екипна работа и спазване на принципите на академичната и научно-изследователска етика;
 • Практико-приложно участие в регионални, национални и международни педагогически изследвания и образователни форуми в областта на  методиката на обучение и професионалното образование;
  • Прогностика и критично оценяване при съпоставяне, интерпретация и внедряване на научни тези в педагогическата практика (практически умения за осъществяване на различни по обхват педагогически изследвания (регионални, национални, международни);
  • Изследване и проучване на явления и процеси в музикално-педагогическата теория и практика;
  • Използване на методически инструментариум на музикално-научните, педагогическите и специализираните изследвания;
  • Създаване и управление на педагогически и частно-методически информационни ресурси;
 • Професионално-рефлексивна научна и преподавателска дейност (адаптивност, самостоятелност, инициативност, научна информираност и др.) улесняващи научно-информационния обмен у нас и в чужбина;
  • Социална активност и адаптивност, предполагащи по-бърза реализация в конкурентно-динамична образователна и социална среда;
  • Висока квалификация и нагласи за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на училищното и висшето образование;
 • Мониторинг на качеството на преподаване в музикалната  културно-образователна област;
 • Визия за усъвършенстването на практиката с позитивни образователни политики, резултат от научни изводи и обобщения.
Четвърто: Аксиологично-афективна кулутура – оценъчно-нормативно отношение при изявяване на:
 • Субект-субектно отношение към колегията и експериментираните лица;
 • Изследователски нагласи за факти, явления и процеси в музикално-педагогическата теория и практика;
 • Удовлетвореност при усъвършенстване на професионалната квалификация;
 • Отзивчивост и увереност в преподавателска и експертна дейност в областта на предучилищното, началното, средното и висшето образование;
 • Самостоятелност и инициативност, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • Социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда, осигуряващи реализация в конкретни социални условия.

Професионална реализация:

Дипломираният „Доктор” по „Методика на обучението по музика” може да се реализира като специалист или експерт в различни направления и образователно-социални сфери, изискващи специални компетенции по спецификата на педагогическото и частно-дидактическото образование като:

 • Университетски преподавател (асистент по методика на обучението или др.) във висше училище, колеж или др.,
 • експерткъм МОН, образователен експерт в регионален инспекторат, директор на училище, главен учител , учител-методик и др.;
 • специалист в различни образователни и изследователски институти или центрове (научно-изследователски институт, регионален инспекторат по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, медии, неправителствени организации и др.).