Методика на обучението по изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Факултет по изобразително изкуство)  Задочна (Педагогически факултет)  Задочна (Факултет по изобразително изкуство) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Целта на програмата е да се подготвят квалифицирани специалисти за образователни институции, чиято дейност е свързана с обучението по изобразително изкуство на деца  и възрастни.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената изследователска дейност докторантите  придобиват:
Знания:
 • разширяване на знанията по теория, история, педагогика и психология на изобразителното изкуство и естетическата култура;
 • усвояване на основни знания и умения във всички видове и жанрове на изобразителното изкуство;
 • усвояване на съвременни методи в обучението по изобразително изкуство;
 • запознаване с художественотворчески и психолого-педагогически проблеми в обучението по изобразителното изкуство;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в педагогическата и творческата дейност;
 • умения за реализиране на образователни авторски проекти;
 • умения за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на продуктите в процеса на обучение, осъществяван в образователните институции;
 • комуникативни умения, умения за работа в група за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • общи и специални умения за работа, свързана с развитието на изобразителните способности на учениците;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • нагласа за иновационни решения;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за изследователска и проектна дейност;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестанздартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на торелантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Професионална реализация:

Придобилият научната степен “Доктор” по научната специалност «Методика на обучението по изобразително изкуство» може да се реализира като специалист или експерт в различни направления и образователно-социални сфери, изискващи специални компетенции по спецификата на педагогическото и частно-дидактическото образование като:
 • университетски преподавател (асистент по методика на обучението или др.) във висше училище, колеж или др.,
 • експерт към МОН, образователен експерт в регионален инспекторат, директор на училище, главен учител (методик) и др.;
 • специалист в различни образователни и изследователски институти или центрове (научно-изследователски институт, регионален инспекторат по образованието, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, медии, неправителствени организации и др.).

Методика на обучението по изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Редовна (Факултет по изобразително изкуство)  Задочна (Педагогически факултет)  Задочна (Факултет по изобразително изкуство) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Професионална реализация: