Специална педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Целите на докторската програма са в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ВТУ. Основна цел на да формира висококвалифицирани специалисти с образователна и научна степен „доктор”, способни да осъществяват изследователска и иновативна дейност в образователната и социалната сфери, съобразно обществените потребности, националните и европейските стандарти за качество на  висшето образование.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на РБ. В съотствие с тези нормативни документи докторантите по научната специалност „Специална педагогика (Приобщаващо образование)” придобиват:
 Знания за:
 • теорията на специалната педагогика и приобщаващото образование;
 • методологията на педагогическите изследвания и понятийния им апарат;
 • теоретичните основи на типологията на изследователската дейност;
 • съвременни тенденции в педагогиката на приобщаващото образование на децата и учениците със специални образователни потребности и нейния понятиен апарат;
 • нормативната учебна документация и държавните образователни изисквания за приобщаващото образование и общата, допълнителната и специалната образователна подкрепа”;
Умения за:
 • сътрудничество и комуникация в условията на научноизследователския обмен;
 • практически умения за участие в регионални, национални и международни педагогически изследвания и образователни форуми в областта на теорията и практиката на специалната педагогика и приобщаващото образование;
 • самостоятелна преподавателска, експертна и изследователска дейност в областта на началното, средното и висшето образование;
 • умения в областта на ICT технологии;
 • умения за работа в екип и спазване  принципите на академичната и научноизследователска етика;
 • самостоятелност и инициативност, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и стимулиране на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • прогнозиране, критично оценяване, интерпретиране и внедряване на научни тези в педагогическата практика (практически умения за осъществяване на различни по обхват педагогически изследвания (регионални, национални, международни);
 • адекватно използване на методически инструментариум на научно-педагогическите и специализирани изследвания;
 • професионално-рефлексивна научна, преподавателска и експертна дейност (включваща адаптивност, самостоятелност, инициативност, научна информираност и др.), която да съдейства за осъществяването на  научно-информационен обмен у нас и в чужбина в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование;
 • оптимизиране на специално педагогическата практика и приобщаващото образование с иновативни образователни политики и практики, значими резултати от научни изследвания, изводи и обобщения;
Компетентности:
 • компетентност в преподавателската, експертната и изследователската дейност в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование;
 • компетентност в професионалното общуване с български и чуждестранни учени;
 • компетентност за социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда.

Професионална реализация:

Проучването на потребностите на пазара на труда и възможностите за професионална реализация се осъществяват чрез срещи с потребители на кадри и съвместни мероприятия и координирани дейности с:
 • Синдикат на българските учители;
 • РУО;
 • Национално издателство за наука и образование «АЗ Буки»  /научни списания «Педагогика» и «Специална педагогика»/ ;
 • методически обединения на учители.
Тези дейности са съобразени с Националната квалификация на професиите и длъжностите.