Социална педагогика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

Основната цел на програмата е постигането и поддържането на високо качество на подготовката на докторантите в съответствие с динамично променящите се изисквания на световната и националната наука; предизвикателствата на професионалната практика; търсенията на интелектуалния пазар в социалната и образователна сфери; индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните.
Обучението в докторската програма има за цел да осигури задълбочена теоретическа и практическа подготовка на бъдещите специалисти за успешна професионална дейност в различните сектори на социалната, социалнопедагогическата, превантивната и пробационната сфера, в неправителствените и обществените структури. Обучението се осъществява в съответствие с държавните нормативни документи в системата на висшето образование и с образователната мисия и политика на Великотърновския университет.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Защитилите и придобили ОНС „доктор“ трябва да притежават знания, умения и компетенции с висока степен на сложност, комбинативност и възможност за трансфер  отнасящи се до:
                 Знания:
 • специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • знания за методите на научните изследвания в областта на социално-педагогическото познание;
 • способности за разширяване и задълбочаване на съществуващите знания в съответната област, както и за взаимодействия с гранични научни области;
 • знания с най-висока степен на сложност и способност за реализиране на оригинални изследвания;
 • разбиране на най-високо равнище не само в областта, но и в близки научни области;
 • демонстриране и изразяване на знания чрез степента на сложност на проведените и обосновани научни изследвания.
                 Умения:
 • умения за създаване и ръководене на мрежи или екипи, разпределяне на времето и управление на човешки и финансови ресурси; решаване на комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • умения за бързо намиране, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • умения за решаване и преодоляване на критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, подобряване стандартните модели и подходи, развиване на иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • управляване на несполучливите опити;
 • подобряване на стандартните модели и подходи;
 • владеене на методи и средства за предвиждане на промените и проблемите, абстрахиране от средата и иновативно мислене, разработване и поставяне на рационален план и генериране на нови идеи за плодотворен край;
 • усвояване на нови качества и умения;
 • предвиждане на технологичното и творческо развитие;
 • представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.);
 • комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • развиване на умения за издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
                 Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност
 • създаване и интерпретиране на нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
 • демонстриране на умения за разширяване обхвата на досега познатата научна област и преценяване необходимостта от актуални публикации;
 • развиване на способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • развиване на способности за съставяне, проектиране, изпълняване и адаптиране на съвременен изследователски процес с научна стабилност.
 1. Компетентности за учене
 • развиване на капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.
 1. Комуникативни и социални компетентности
 • развиване на качества и преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална или еквивалентна среда;
 • демонстриране на общи способности за концептуализиране, проектиране и изпълняване на проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и адаптиране на проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;
 • способности за пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици.
 1. Професионални компетентности
 • детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • извършване на информирани преценки по сложни въпроси в съответната област, често в отсъствието на пълни данни, както и способност за ясно и ефективно представяне на идеи и заключения  пред специалисти и неспециалисти;
 • развиване на способност за продължаване на научните изследвания на все по-сложни равнища, което да допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.

Професионална реализация:

Професионалната реализация на завършилите докторската програма включва следните възможности:
 • да извършват научно-изследователска работа;
 • да работят като специалисти в социални и социалнопедагогически организации, институции и услуги като социален педагог за работа с деца, лица, семейства, групи и общности;
 • да работят като специалисти, експерти, консултанти към системата на МОН, МТСП, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Агенция за бежанците, Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“, общински структури, управленски структури, директор на социални и социалнопедагогически социални институции и др.;
 • да работят като специалисти и експерти в системата на МВР, МП, Дирекция „Изпълнение на наказанието“, Пробационна служба и др.;
 • да осъществяват консултантска и експертна дейност в неправителствени организации;
 • да извършват преподавателска работа в областта на социалната педагогика.