Уеб технологии и разработване на софтуер


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

За обучението с продължителност 3 семестъра:
За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, както и инженерни специалности от областта на софтуерните, компютърните и комуникационните системи и технологии.
За обучението с продължителност 4 семестъра:
За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в друго професионално направление.
 

Цели на програмата:

Основните цели на специалността са да подготви качествени специалисти в областта на разработката на софтуерни проекти и уеб технологиите, а придобитите от студентите знания и умения да съответстват на нуждите и изискванията на 
практиката, работодателите и обществото. Друга цел не обучението е създаването на условия за висок процент на успешно реализиралите се сред завършилите студенти.

Професионална квалификация:

Софтуерен инженер

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите магистърска програма по специалност “Уеб технологии и разработване на софтуер” придобиват следните:

                 Знания:

 • профилирана и задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на уеб технологиите, съвременните програмни среди и модели, мобилните технологии;
 • познания за различните концепции, закономерности и аспекти на създаването, внедряването и управлението на софтуер;
 • прилагане на усвоеното при развитие на нови идеи и решения;

                 Умения:

 • да създават, описват и представят цялостни решения на различни софтуерни проблеми;
 • да анализират, проектират и реализират големи софтуерни проекти;
 • да управляват процесите в разработването и внедряването на софтуер;
 • да участват, анализират и ръководят създаването на уеб сайтове във всички негови етапи;
 • да придобиват нови знания и умения по отношение на бързо развиващите се информационни технологии;

                 Компетентности:

 • самостоятелност, отговорност и творчество в работата на разработчика;
 • да управляват софтуерен екип и да решават възникнали проблеми при разработката на софтуер;
 • да оценяват собствените си знания и да осъзнават потребностите от нови знания;
 • да владеят изучаваните понятия и термини, връзката между тях и да ги използват активно в практиката;
 • да умеят да формулират, представят и аргументират своите идеи и решения съобразно аудиторията;
 • да събират, интерпретират, сравняват и прилагат адекватно специализирана информация.

Възможности за стажове и практики:

В края на обучението е предвидена професионална практика с учебни цели, която може да се проведе във фирма, занимаваща се с разработка на софтуер и Интернет приложения, или организация, свързана с този вид дейност. Възможни са участия на студенти в проекти за студентски практики в България и в чужбина.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е разработка и защита на дипломна работа. Ръководителите на дипломните работи са хабилитирани лица. Темите на дипломните работи и съответните ръководители се предлагат и приемат на катедрено заседание и се утвърждават от Декана до края на предходния семестър.
 Оценката от защитата на дипломната работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Завършилите магистърска програма по специалност “Уеб технологии и разработване на софтуер” получават образователно-квалификационна степен “магистър” и могат да намерят реализация като разработчици на софтуер, уеб съдържание и Интернет приложения, уеб дизайнери и дизайнери на софтуер, ръководители на IT проекти, програмисти, експерти, консултанти и анализатори в областта на проектирането и програмирането на софтуерни приложения или да се занимават с научноизследователска дейност и проекти в областта на информатиката.

Статистики от последните години относно пазара на труда в България и в световен мащаб показват висок растеж на IT индустрията, ръст на работните места за софтуерни специалисти и все по-голям недостиг на квалифицирани кадри. Уеб специалистите са най-търсени от IT фирмите в България, а разработчиците на софтуер заемат около 30% от позициите в сектора.