Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“) - 4 семестъра  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) - 4 семестъра

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

В образователната програма се приемат кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в други професионални направления.

Цели на програмата:

Да се изградят висококвалифицирани специалисти за нуждите на съдебната и изпълнителната власт, подготвени успешно да прилагат информационните технологии; Да се повишат уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване; Да повиши качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини.

Професионална квалификация:

Магистър по Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:

Програмата предоставя знания за разработване и прилагане на националната административна политика за е-правителство, е-правосъдие, е-услуги и е-администрация в условията на демократичен преход и пазарна икономика.

Успешно завършилите програмата ще притежават знания в областта на: правно-информационните системи; информационното осигуряване; съхранението и класификацията на данните; правилата за поддръжка и защита на информацията; предоставянето на комплексни електронни услуги; технологичния и информационен инструментариум, необходим за интеграция на приложения и осъществяване на хоризонтални връзки между съществуващите информационни системи.
 
Умения:
 
      • да интегрират и подпомагат развитието на вече съществуващите информационни системи в държавната администрация и възможности за интеграция на бъдещи системи;
      • да анализират, оценяват и управляват дейността на една организация с оглед потенциална поддръжка посредством информационни системи;
      • да развиват и поддържат ИС във всичките фази на жизнения им цикъл;
      • да осъществяват надежден контрол на използването, достъпа и съдържанието на разпространяваните по електронен път материали;
      • да осъществяват контрол на достъпа чрез автентикация на потребителите посредством име и парола или електронно удостоверение;
      • да поддържат високо достъпна и безотказна интранет/интернет структура, която гарантира доставянето на информацията до съответните звена.
 
Допълнителни умения:
 
      • творчески да прилагат придобитите знания; да генерират и представят собствени решения на проблеми в областта на ИС;
      • критично да анализират и прилагат редица концепции, принципи и практики от предмета в контекста на слабо определени задачи, демонстрирайки умение за правилен избор и използване на ефективни средства и техники;
      • да идентифицират проблема, изискванията на потребителя, анализ и реализация на ИС;
      • да познават юридическите последици от незаконно използване на класифицираната информация;
      • да умеят да използват бази от данни и Правно-информационни системи.
 
Компетентности:
 
      • за самостоятелност и отговорност при управлението на информационното осигуряване в структурата на съдебната/ изпълнителна власт;
      • да проявяват креативност, новаторство и инициативност в усвояването, внедряването и управлението на ИТ;
      • да могат да управляват процесите по внедряване на ИТ в организациите;
      • за събиране и интерпретиране на професионална информация в областта на информационното осигуряване и информационната сигурност на организацията.

Възможности за стажове и практики:

Професионалната практика на студентите се осъществява в структури на съдебната и изпълнителната власт и има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването теоретични знания и умения, да осигури професионално - практическа подготовка за самостоятелно решаване на професионални и организационни задачи. Видът и съдържанието на практиката се определят от специфичните знания и умения, заложени в учебните планове и програми за отделните специалности, съобразно държавните изисквания.

Оценяването на проведената практиката се осъществява от комисия, като се насрочва дата за представяне на резултатите от провеждането, включващи: - Протокол за оценяване на специализиращата или професионалната практика. - Презентация / доклад на стажанта. Заверената бланка се представя в канцеларията не по-късно от една седмица преди насрочената дата.

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна студентска мобилност: едносеместриално или двусеместриално обучение, практикантски програми по програма Еразъм+

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Формата на дипломиране е защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета:
Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика“.

Професионална реализация:

Завършилите успешно магистърската програма и придобили необходимия практически опит магистри могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура.
Намират реализация за изследователска и преподавателска работа в областта на информационните системи с оглед на прилагането им в производството, науката, образованието, в обществения и частния сектор, банковото дело, транспорта, здравеопазването, опазването на околната среда и др.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират на следните работни позиции съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите:
1330
6001
Директор, информационни системи
1330
6002
Директор/ Мениджър, информационни технологии
1330
3004
Ръководител, комуникационни технологии
1330
6005
Ръководител, информационно обслужване
1330
6006
Ръководител, компютърно обслужване
1330
6007
Ръководител, компютърни системи: разработка на системи
1330
6008
Ръководител, информационни и комуникационни технологии
1330
6009
Мениджър, мрежи
1330
6010
Мениджър, софтуерни приложения
1330
6011
Мениджър, софтуерно развитие
1330
6012
Мениджър, обработка на данни