Информатика. Корпоративни мрежови среди


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) - 4 семестъра  Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии магистърската програма е с продължителност 3 семестъра.
За кандидати завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в други професионални направления обучението в програмата е с продължителност 4 семестъра.
 

Цели на програмата:

 • подготвяне на висококвалифицирани специалисти за нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес;
 • индивидуално образователно израстване и  надграждане на приложните умения съобразно образователно-квалификационната степен;
 • предоставяне на гъвкаво и иновативно обучение с акцент на практикумите и тестовите обкръжения за осигуряване на единство между потребностите на образованието, научноизследователската дейност и бизнеса;
 • осигуряване разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в полза на всички обществени слоеве.

Професионална квалификация:

Информатик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания

Завършилите магистърската програма по специалност “ Информатика. Корпоративни мрежови среди ” получават профилирана и задълбочена фундаментална  и специализирана приложно-практическа подготовка.

Основни знания.

Да задълбочат базовият си обем от знания в областта на интегрираните мрежово-базирани модели и  технологии за информационно обслужване .

Умения

Основни умения

            Чрез тях студентите допълват получените теоретични знания: анализ и проектиране на мрежови приложни архитектури, развиване и конфигуриране на среди и платформи за предоставяне на мрежово-базирани услуги.

Допълнителни умения

Умения за работа в екип и разработка на проекти за нуждите на бизнеса и образованието.

Компетентности

Самостоятелност и отговорност

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 •  поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори по отношение на среди и платформи за предоставяне на мрежово-базирани услуги;
 • проявява творчество и инициативност в развиване на дейности за осигуряване на непрекъснато и устойчиво информационно обслужване;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • компетентност за формиране на екип;
 • компетентност за поставяне на ясни цели.

Компетентност и за учене

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • изградена потребност от "учене през целия живот";
 • подобряване разбирането и оценяването на учебния процес и резултатите от него с цел усъвършенстване на информационните услуги.

Комуникативни и социални компетентности

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най- разпространените европейски езици;
 • компетентност за ефективно общуване с цел успешно взаимодействие с екипа и потребителите на информация;
 • компетентност за постигане на ефективна обратна връзка с екипа и потребителите на информация;
 • компетентност за общуване в критични ситуации – разрешаване на конфликти.

Професионални компетентности

 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст в условията на среди и платформи за предоставяне на мрежово-базирани услуги;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Професионалната практика се  провежда в 4 семестър в научни или други организации или фирми, като завършва с представяне на отчет от студента.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Формата на дипломиране е  защита на Дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета Правила за допускане, разработване и защита на  дипломна работа с решение на Факултетен съвет на факултет “Математика и информатика”(Протокол № 7 от 24.06.2013 г).
2. Оценката от  защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават  образователно-квалификационна степен “магистър”, могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура. Намират реализация в различни области на производството, образованието и администрацията.
Завършилите тази специалност получават  образователно-квалификационна степен “магистър” и имат възможност да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура.  Могат да заемат длъжностите 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии, 1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии (подкодове от 5021-5023 и от 6001 до 6012) и  35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии, съгласно списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите.
Намират реализация в компютърни фирми, разработващи системен и приложен софтуер и хардуер, във всички отрасли на икономиката, селското стопанство, управлението, държавната администрация и сферата на образованието.