Информатика. Информационни системи


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) - 3 семестъра  Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)
 • за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
   Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“) - 4 семестъра  Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

Съгласно Правилниците за приемане на студенти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в различните образователно-квалификационни степени, приложими за съответната академична година.
За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5.Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Математика и информатика (или Педагогика на обучението по математика и информатика) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … и специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, магистърската програма е с продължителност 3 семестъра.
За кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в други професионални направления обучението в програмата е с продължителност 4 семестъра.

Цели на програмата:

Завършилите магистърската програма по специалност “Информатика. Информационни системи” получават профилирана и задълбочена теоретико-практическа подготовка в областта на интернет технологиите, съвременните програмни среди и технологии, моделирането на информационни системи (ИС) чрез различни алгоритмични стратегии, базите данни, защитата на данни, обектно-ориентиран анализ и проектиране за изграждане на ИС, паралелното програмиране за суперкомпютри. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с изискванията, известни като MSIS 2016 Global Competency Model for Graduate Degree Programs in Information Systems, на световната професионална организация ACM.

Професионална квалификация:

Информатик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Специалността „Информатика. Информационни системи“ подготвя специалисти с ОКС „магистър“, получаващи профилирана и задълбочена теоретико-практическа подготовка, които да познават  добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер в областта на ИС.

Знания:  Учебният план осигурява на обучаемите задълбочаване на теоретико-практическите си знания в областта на интернет технологиите, съвременните програмни среди и технологии, моделирането на ИС чрез различни алгоритмични стратегии, базите данни, защитата на данни, обектно-ориентиран анализ при изграждане на ИС, паралелното програмиране за суперкомпютри. В учебните програми са включени основни теоретични направления:

 • математически основи на информатиката;
 • съвременни програмни среди и технологии;
 • съвременни платформи за бази данни;
 • Интернет технологии;
 • разработване и поддържане на софтуерни системи;
 • анализ и спецификация на изискванията;
 • управление на ИС;
 • защита на данни при ИС;
 • алгоритмични стратегии и модели.

Умения: Магистрите, завършили „Информатика. Информационни системи“ имат изградени умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни системи;

 • генерират и представят собствени решения на проблеми в областта на ИС;
 • анализират, оценяват и управляват дейността на една организация с оглед потенциална поддръжка посредством ИС;
 • създават, развиват и поддържат ИС във всички фази на жизнения им цикъл;
 • управляват промените в една организация в контекста на развитие, адаптация и прилагане на ИС;
 • познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми;
 • участват в специфицирането, проектирането и реализирането на софтуерни продукти;
 • работят ефективно в екип;
 • умеят да преодоляват конфликти при реализацията на проект, да намират приемливи компромиси по отношение на цената, времето, знанията, съществуващите системи и организации;
 • демонстрират разбиране, че могат да прилагат общоприети теории, модели и техники, които са основа на идентифицирането на проблема, а също анализ, проектиране, разработка, реализация, верификация и документиране на софтуера;

Компетентности:

 • притежават способности за управление на ИС, включително на техните екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и креативност в процеса на разработване на ИС;
 • преценяват необходимостта от обучение на разработчиците с цел повишаване на екипната ефективност;
 • установяват необходимостта и планира разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред разработчици и потребители;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • използват нови стратегически подходи за решаване на непредвидени проблеми, възникващи в процеса на работа.

Възможности за стажове и практики:

Чрез различни практикуми и осъществяване на стаж в софтуерни фирми (по време на цялото следване, както и в предвидената в учебния план специализираща практика), специалността се стреми да приближи обучаващите се до бъдещата им работа.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Разработване и защита на Дипломна работа, съгласно Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа, приети с  решение на Факултетен съвет на факултет “Математика и информатика”(Протокол № 7 от 24.06.2013 г).
ДИПЛОМИРАНЕ – ОПИСАНИЕ, СТАНДАРТИ
 1. Формата на дипломиране е защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета Правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика“.
 2. Оценката от защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Завършилите магистърска програма по специалност “Информатика. Информационни системи” получават образователно-квалификационна степен “магистър” и могат да намерят реализация като проектанти на информационни системи, разработчици и дизайнери на софтуер, уеб дизайнери и специалисти по уеб технологии, експерти по качеството на софтуера, консултанти и анализатори в областта на проектирането и разработването на софтуер или да се занимават с научноизследователска дейност и проекти в областта на информатиката и компютърните науки. Също така, те могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура.
Статистики от последните години относно пазара на труда в България и в световен мащаб показват висок растеж на IT индустрията, ръст на работните места за софтуерни специалисти и все по-голям недостиг на квалифицирани кадри. Уеб специалистите са най-търсени от IT фирмите в България, а разработчиците на софтуер заемат около 30% от позициите в сектора..