Математически структури в информационната сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

 • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)  Задочна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Изисквания за прием:

Учебният план с продължителност 3 семестъра е за кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика, и инженерни специалности по софтуерни, компютърни и комуникационни системи и технологии.

Цели на програмата:

Обучението в Магистърска програма "Математически структури в информационната сигурност” се провежда с цел да се даде допълнителна, широкопрофилна,
интердисциплинарна подготовка на специалистите, имащи висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по сродни специалности и образователни области. То разширява знанията на студентите в математическите основи и модели при защита на информацията.

Професионална квалификация:

Математик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания
Завършилите специалността:
 • имат фундаментални знания в областта на математическите структури и математически модели, свързани с кодиране, криптиране, архивиране и всякакъв вид защита на дигиталната информация;
 • познават основните алгоритми и методи за защита на информацията;
 • познават криптографските протоколи, алгоритми и схеми за реализиране на електронния документ и електронния подпис;
 • познават специфични програмни езици и софтуер.
Умения
Завършилите специалността могат:
 • да прилагат най-съвременните методи и програми за защита на информацията: кодиране, криптиране, архивиране и компресиране, стеганографски методи;
 • да създават и реализират собствени решения на проблеми в областта на защитата на информацията;
 • да използват комплексен математически, алгоритмичен и компютърен подход и съвременни методи и средства при решаване на поставените задачи;
 • да работят със системите за защита на данните във всичките фази на жизнения им цикъл (създаване, съхранение, компресиране, защита, предаване по компютърни и комуникационни мрежи).
Компетентности
 • професионализъм, самостоятелност, отговорност и творчество в работата;
 • да управляват софтуерен екип и да решават възникнали проблеми при проекти, свързани със защитата на информацията;
 • обективно да оценяват собствените си знания и да осъзнават потребностите от нови знания;
 • да владеят изучаваните понятия и термини, връзката между тях и да ги използват активно в практиката;
 • да умеят да формулират, представят и аргументират своите идеи и решения съобразно аудиторията;
 • да събират, интерпретират, сравняват и прилагат адекватно специализирана информация.

Възможности за стажове и практики:

В края на обучението е предвидена професионална практика с учебни цели, която може да се проведе в държавни и частни организации и фирми, като студентът представя отчет. Възможни са участия на студенти в проекти за студентски практики в България и в чужбина.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Формата на дипломиране е разработване и защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа.
2. Ръководителите на дипломните работи са хабилитирани лица.
3. Оценката от защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Магистърската програма е насочена към подготовка на специалисти в областта на информационната сигурност с фундаментални математически познания. Завършилите специалността имат възможности за реализация в банки, застрахователни дружества, в бизнеса, както и в научноизследователски групи.