Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието


Форми на обучение / Информационен пакет:

  • за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
   Редовна (Стопански факултет)  Задочна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Изисквания за прием:

Кандидатите трябва да са придобили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по професионално направление „Икономика“ или по образователна програма  „Стопанско управление“.

Цели на програмата:

Учебният план на образователна програма „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието“ предвижда създаване на необходими теоретични и практико-приложни от знания и умения за подготовка на специалисти с магистърска степен на висшето образование. Целта на обучението в тази степен е получаване на специална подготовка в областта на счетоводството и контрола.

Професионална квалификация:

Икономист-счетоводител

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Дипломираните студенти по „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието” развиват професионални компетенции за:
  • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана счетоводна информация, необходима за решаването по проблеми, свързани с корпоративните финанси;
  • имплементиране на широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
  • подготвяне на обосновани преценки и намиране на решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
  • показване на способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
  • разрешаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
  • иницииране на промени и управляване на процесите на развитие в сложни условия;
  • ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.

Възможности за стажове и практики:

Професионалната пригодност на завършващите специалност „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието” с образователно-квалификационна степен “магистър” придобива своята завършеност чрез практика в различни структури на финансови институции и бюджетни организации, дружества със счетоводна и одиторска дейност,  финансово-контролни ведомства.
По този начин се постига равнопоставеност на теоретичната и практическа подготовка на студента.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Минималните стандартни изисквания за дипломиране в ОКС "магистър" по образователна програма „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието” са свързани с получаване на не по-малко от 90 кредита за магистри, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление.
Обучението по специалността завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Професионална реализация:

Теоретическата и практическа подготовка на дипломираните магистри по „Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието“ им позволява да се реализират като аналитични специалисти и експерти в областта на счетоводството в различни форми на икономическа организация – дружества, корпорации, холдинги, както и в системата на държавната администрация. Завършилите могат да работят на различни йерархични нива в производствените предприятия, финансовите институции – банки, както и в бюджетни организации, данъчни и финансово-контролни ведомства, дружествата, осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, както и предприятия, подсигуряващи счетоводната дейност със съответния софтуер.